Lämplighetspröva äldre förare

Motion 2019/20:83 av Angelica Lundberg (SD)

av Angelica Lundberg (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lämplighetspröva äldre förare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Även om yngre förare står för en stor del av olyckorna så bidrar även äldre förare i hög utsträckning. Syn och hörsel påverkas när man blir äldre men även reaktionsförmågan minskar med 15–30 procent mellan 30 och 80 års ålder. 

En del äldre klarar körningen bra, andra inte. Det är svårt att veta när man ska lägga nycklarna på hyllan. Enligt 10 kap. 5 § körkortslagen 1998:488 ska läkare göra en anmälan till Transportstyrelsen om det vid en undersökning framkommer att personen av mediciniska skäl är uppenbart olämplig att inneha körkort. Men då det saknas tydliga rutiner och riktlinjer inom sjukvården för att genomföra bedömningar av körförmågan och även tillförlitliga och säkra instrument för att mäta förmågan att köra säkert är detta något som sker allt för sällan.

Transportstyrelsen återkallar årligen ungefär 5 000 körkort av medicinska skäl men cirka 55 000 svenskar får varje år diagnosen demens eller stroke. Båda dessa sjukdomar kan påverka körförmågan och personer som drabbats av stroke kan ha nedsatt medvetenhet om sina begränsningar att utföra vardagsaktiviteter. Det innebär att man kanske fortsätter köra bil trots att man är olämplig som förare, vilket kan ha förödande konsekvenser både för familjen och för andra medtrafikanter.

Den personliga relation som man kan ha med sin läkare innebär också att många läkare väljer att göra en muntlig överenskommelse med patienten om att denna ska sluta köra bil men låter dem behålla körkortet av andra skäl, till exempel för att använda som legitimation. Detta är självklart en riskabel lösning. I det fall patienten drabbats av demens kan en muntlig överenskommelse få allvarliga konsekvenser eftersom personen helt enkelt inte minns den. 

Trafiksäkerheten är en oerhört viktig prioritering och vår nollvision innebär ett etiskt ställningstagande för att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Därför bör lämplighetsprövning av äldre förare införas.

 

 

Angelica Lundberg (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-19 Granskad: 2019-09-20 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)