Landsarkiv i Växjö

Motion 1998/99:Kr263 av Eskil Erlandsson (c)

av Eskil Erlandsson (c)
Den första januari blir högskolan i Växjö universitet. En
anledning till universitetsstatusen är den omfattande
utbildningen och forskningen inom historieämnet som
bedrivs på högskolan. Historieämnet i Växjö har länge haft
en klar profilering på lokal och regional historia, en
specialitet som  kräver tillgång till lokalt arkivmaterial. Det
offentliga materialet från Småland är idag arkiverat vid
landsarkivet i Vadstena. Det är en stor nackdel att det
geografiska avståndet mellan den lokala forskningen och
arkivet är för stort. Vid användande av allmänna
kommunikationer är Vadstena mycket svårt att nå från
Småland och Växjö.
Historieämnets profilering och kommunikationsproblemen är goda skäl för
en decentralisering av arkivfunktionerna och för att etablera ett landsarkiv
eller arkivdepå i Växjö. Men det finns också flera andra skäl som talar för en
arkivetablering i Växjö.
Riksarkivet har satt upp fem kriterier för ett etablerande av landsarkiv.
Dessa är:
? Universitet/högskola med utbyggd forskning bör finnas på orten
?
? Befolkningstäthet
?
? Residensstad med många myndigheter
?
? Goda kommunikationer
?
? Arkivorganisation
?
Växjö uppfyller alla dessa villkor. Det finns en stor
dynamisk högskola, med omfattande utbildning inom
historia, som  inom kort kommer att få universitetsstatus.
Befolkningstätheten i Växjö överstiger vida
landsarkivkommunerna Härnösand, Vadstena, Visby och
Östersund. Växjö är residensstad med många myndigheter
och är dessutom stiftsstad, med ett mycket anrikt stifts- och
landsbibliotek med en värdefull boksamling. Växjö har
mycket goda kommunikationer, med flera riksvägar, bra
järnvägsförbindelser och är centralt beläget i Småland. Det
finns slutligen en väl utbyggd samverkan mellan olika
arkivbildare i en arkivorganisation (Kronobergs läns
arkivförbund). I förbundet ingår bland annat
Folkrörelsearkivet och länets samtliga kommuner. I länet
finns dessutom en riksinstitution på arkivområdet - Svenska
emigrantinstitutet.
Samverkan mellan högskola, arkiv och arkivbildare skulle således bli
mycket god samtidigt som tillgängligheten för forskning skulle bli ypperlig.
Skälen till en etablering av ett landsarkiv  eller arkivdepå i Växjö är således
mycket starka.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av ett landsarkiv i Växjö.

Stockholm den 27 oktober 1998
Eskil Erlandsson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)