Landsbygdens attefallsreform

Motion 2021/22:3532 av Lars Thomsson (C)

av Lars Thomsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en landsbygdens attefallsreform med höjt fribelopp för hyresintäkter för att underlätta nyproduktion av bostäder på landsbygden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bostadsbristen är akut runt om i hela Sverige. Undersökningar visar att det råder bostadsbrist i ca 240 av landets kommuner idag. Bristen på bostäder är således inte bara ett storstadsproblem.

Pandemin har förstärkt den nya gröna trenden att flytta till landsbygden som varit på gång under flera år.  Gotland har till exempel haft 6000 fler boende under hela pandemin, det motsvarar 10 % befolkningsökning, många av dessa personer bosätter sig nu permanent på Gotland. Ön passerade en milstolpe under det senaste året när man gick över 60 000 invånare, vilket är högsta befolkningssiffran genom historien. Detta gör att bostadsbristen är enorm nu, på hela Gotland!

Det behövs nu regelförändringar och stimulansåtgärder för att bryta denna bristsituation. Ett exempel kan vara att underlätta regelverket för att omvandla gamla oanvända ekonomibyggnader på jordbruksfastigheter till bostäder. Dessa byggnader kräver inga nya ytor, de finns redan i en etablerad struktur och har ofta en attraktiv arkitektur. Genom att skapa ett enklare regelverk som underlättar denna omställning, landsbygdens Attefallsreform, kan det tillkomma många nya bostadsenheter i olika storlekar.

Vidare föreslår jag att utreda ett höjt fribelopp för hyresintäkter på landsbygden. Det skulle direkt ge ett incitament för att bygga om gamla hus till bostäder. Det skulle kunna skapa många nya hyreslägenheter på landsbygden. Bristen på hyreslägenheter är extra stor på landsbygden eftersom de varit i det närmaste omöjliga att etablera under många decennier av ekonomiska skäl. Det finns ett extra tydligt behov av hyreslägenheter på landsbygden eftersom många faser i livet är lämpade för denna bostadsform.

Med stöd i det ovan anförda bör därför riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening vad som anförts i motionen om en landsbygdens Attefallsreform med höjt fribelopp för hyresintäkter för att underlätta för nyproduktion av bostäder på landsbygden. 

Lars Thomsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)