Landsbygdsturismen

Motion 1994/95:Kr609 av Ola Sundell (m)

av Ola Sundell (m)
Genom det landsomfattande projektet Bo på lantgård men
också projekten Kultur på landet och Svensk lantmat har ett
stort antal lantbruksföretag, byalag och kulturföreningar
blivit uppmärksammade på de möjligheter som finns att
utveckla nya näringar och driva kulturaktiviteter även på
landsbygden. Verksamheterna har haft särskilt stor betydelse
för kvinnorna och ungdomarna på landet.
Betydande statliga medel har under flera år satsats av bl.a.
Arbetsmarknadsdepartementet, Jordbruksverket och
länsstyrelserna. Projekten har skapat stora förhoppningar.
Jordbruksverket har nu beslutat avsluta projektet Bo på
Lantgård. Den för framgång avgörande fasen, nämligen att
föra ut produkterna på marknaden, har inte genomförts.
Hittills har länsföreningar med statliga bidrag spritt tryckt
information i sina närområden. Det är helt otillräckligt för
att nå bestående framgångar. De stora och rättmätiga
förhoppningar som projekten väckt hotar nu att grusas.
Det behövs kostnadseffektiv och ändamålsenlig
informationsinsamling och informationsspridning på
nationell och internationell nivå om vad hela Sveriges
landsbygd har att erbjuda av aktiviteter, sevärdheter, logi på
lantgård, mat och kultur på landet etc. Det kan endast ske
genom att en nationell databas byggs upp. Den bör skapas
och àjourhållas av respektive länsförening som också har att
ansvara för kvalitetskontrollen av de produkter som
marknadsförs på detta sätt. Informationen skall vara
tillgänglig och beställning och logibokning skall kunna ske
över de stora kommersiella datanätverk som betjänar
turismen. Samarbete i marknadsföring och i
utvecklingsfrågor bör ske med systerorganisationer inom
EU.
Glesbygdsmyndigheten får i uppdrag att i samverkan med
länsorganisationerna genomföra projektet. Vidare att medel
för IT-utveckling används till genomförandet av datorisering
av länsföreningar och den initiala uppbyggnaden av den
nationella databasen. Av de medel som anvisas Next Stop
Sweden för marknadsföring skall medel destineras till
marknadsföringen av Bo på lantgård mm.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om landsbygdsturism i Sverige.

Stockholm den 25 januari 1995

Ola Sundell (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)