Lånefinansiering för byggkostnader

Motion 2007/08:C319 av Hans Backman (fp)

av Hans Backman (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anpassa det redan existerande statliga självfinansierade kreditgarantisystemet så att man får en bättre möjlighet att lånefinansiera för byggkostnaderna på landsbygden och i små kommuner.

Motivering

Den svenska bostadspolitiska debatten fokuserar ofta på städernas situation där höga boendekostnader och liten nyproduktion utgör stora problem. Landsbygdens och de små kommunernas problem kommer ofta i skymundan.

I stora delar av Sverige är situationen sådan att produktionskostnaden för ett nytt hus är långt högre än vad huset sedan värderas till på marknaden. Det innebär svårigheter att få lån. Detta leder till att det inte byggs på landsbygden och ofta inte heller i små kommuner, trots att det i vissa fall finns både behov av bostäder och tillgång på billig mark. Så är det bland annat i min hemtrakt i Hofors och Torsåker i västra Gästrikland och i delar av Hälsingland.

Två faktorer ställer till extra problem på landsbygden och i små kommuner när det gäller bostäder och annan byggnation. Det är dels den allmänna utvecklingen som lett fram till en icke fungerande byggmarknad, dels problemen med ”risk”-kapital. Därför vill jag se en anpassning av det redan existerande statliga självfinansierade kreditgarantisystemet så att man får en bättre möjlighet att lånefinansiera för byggkostnaderna på landsbygden och i små kommuner.

Stockholm den 26 september 2007

Hans Backman (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)