Långsiktigt goda villkor för välfärdsföretagandet

Motion 2021/22:2522 av Hans Rothenberg m.fl. (M)

av Hans Rothenberg m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillförsäkra långsiktigt uthålliga villkor för privat företagsamhet inom välfärdssektorn och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utforma regelverk som inte diskriminerar privata välfärdsutförares möjligheter att konkurrera på lika villkor gentemot offentliga utförare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Välfärdstjänsterna i Sverige är i absolut världsklass och många av alla de företag som driver verksamhet inom välfärden väcker stort internationellt intresse. Antalet studiebesök som görs till Sverige av delegationer från världen över vittnar om just detta. Det innebär goda exportmöjligheter för välfärdstjänsterna vilka dock hämmas av de svårigheter som denna tjänstesektor möter på sin hemmamarknad i Sverige. Dessa tar sig bland annat uttryck i upphandlingsvillkor som för många, framför allt mindre, företag begränsar möjligheterna att konkurrera om anbuden.

Trots att Sveriges riksdag i juni 2018 beslutade att inte införa en reglering av vinsterna i välfärden enligt den dåvarande regeringens proposition ”Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet” är hotet om vinstbegränsning för företag inom välfärdssektorn ytterligare en annan begränsande faktor, vilket inverkar menligt på långsiktigheten i verksamheten och därmed försämrar benägenheten till utomstående investeringar. Som en följd av konkurrens har kvaliteten inom fristående verksamheter visat sig ofta vara högre än i motsvarande offentligt drivna. Detta exemplifieras genom att privata företag var först med att införa kvalitetsbokslut. Men snarare trots än tack vare att många av dessa företag i sin verksamhet över tid visar goda kvalitetsresultat, har de således svårt att kunna verka på jämbördiga villkor i konkurrens med motsvarande offentligt drivna verksamheter.

I de flesta välfärdssektorer är en optimal lösning att tillåta att privata och offentliga tjänsteleverantörer verkar på en gemensam och rimligt reglerad marknad. Med väl utformade spelregler, där såväl privata som offentliga aktörer konkurrerar om att leverera högkvalitativa välfärdstjänster, skapas förutsättningar för att komma till rätta med många av de problem som har uppstått inom välfärdssektorn. Med möjligheter att genom nyinvesteringar och innovation driva och utveckla sin verksamhet, kan de också medverka till att stärka kvaliteten i välfärden och samtidigt värna om ökad valfrihet och mångfald. Det vore till gagn för alla dem som arbetar inom dessa välfärdsföretag vilka då får långsiktiga möjligheter att utveckla sina verksamheter. Det vore också till gagn för de människor som dagligen tar del av välfärdens tjänster.

Hans Rothenberg (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Jessika Roswall (M)

Katarina Brännström (M)

Betty Malmberg (M)

Maria Stockhaus (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)