Lantmäteriets handläggningstider

Motion 2021/22:177 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förkorta handläggningstiderna hos Lantmäteriet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är stor bostadsbrist i många delar av Sverige. Idag ansvarar Lantmäteriet för att stycka av tomter för nybyggnation, fastighetsreglering, klyvning eller sammanläggning. Det tar nästan ett år att stycka av en fastighet, vilket är en bromskloss när det ska byggas i hela Sverige. Det är orimligt att Lantmäteriet ska få ha nästan ett år i hand­läggningstid.

I enlighet med plan- och bygglagen (PBL) har kommunerna handläggningstider för prövning inom 10 veckor. Håller inte byggnadsnämnden den tiden sätts bygglovs­avgiften ner med 20% per vecka.

Den största delen av Lantmäteriets omsättning kommer inte som anslag från staten, utan från avgifter. Det finns i dagsläget ingen konkurrens och jag menar att flera utförare skulle vara positivt för de som jobbar inom branschen. Det skulle möjliggöra fler arbetsgivare och en effektivare verksamhet.

Jag anser därför att en översyn av Lantmäteriet är nödvändig. Regeringen bör under­söka möjligheterna att få in fler aktörer på området samt att lagstifta om en handlägg­ningstid som liknar kommunernas när det gäller myndighetsutövningen inom exempel­vis PBL.

Saila Quicklund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-22 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)