Lantmäteriets handläggningstider och organisation

Motion 2021/22:1700 av Magnus Stuart (M)

av Magnus Stuart (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av Lantmäteriets organisation samt handläggningstider och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det krävs åtgärder för att förkorta de långa handläggningstiderna för bl.a. fastighetsbildningar och avstyckningar. En betydligt kortare handläggningstid för den här typen av ärenden skulle göra att byggnationer snabbare kan komma i gång.

Sverige växer snabbt och Boverket uppskattar att 600 000 bostäder behöver byggas till år 2025. I de tillväxtområden i vårt land dit människorna vill flytta jobbar kommunerna intensivt med sina detaljplaner. I samband med detaljplaneläggning ställs många gånger krav på nya tomtindelningar och då är det viktigt att kommunerna och exploatörerna snabbt kan få veta om de tänkta avstyckningarna är möjliga. I detta skede krävs ett snabbfotat Lantmäteri.

Även inom andra områden som generationsskiften inom landsbygdsnäringar, skog och jordbruk skulle kunna ske snabbare om handläggningstiderna kortades.

Ett alternativ för att förkorta handläggningstiderna är att ännu fler kommuner (idag 39) kan få ansvar för lantmäteriförrättningar.

Det är också av yttersta vikt, och detta oberoende av vem som ansvarar för fastighetsbildningen, att fler personer utbildas så att det inte råder brist på handläggare med rätt kompetens.

Magnus Stuart (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)