Lärlingsutbildning på gymnasiet

Motion 2006/07:Ub355 av Lena Hallengren (s)

av Lena Hallengren (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att elever i yrkesförberedande program erbjuds lärlingsutbildning fr.o.m. höstterminsstarten 2007.

Motivering

I den förra regeringens gymnasiereformarbete förbereddes för att elever på yrkesförberedande program skulle erbjudas en lärlingsutbildning fr.o.m. hösten 2007. Reformen var färdig att sättas i bruk, men med tillträdandet av den nya regeringen blåstes reformen av på obestämd tid.

Lärlingsutbildningen är inte minst angelägen för de ungdomar som söker ett alternativt lärande inom gymnasieskolan. Lärlingsutbildningen är också ett viktigt verktyg för en nära kontakt mellan utbildning och arbetsliv.

Den nya lärlingsutbildning skulle ha bidragit till att göra utbildningen mer uppdaterad till arbetslivets krav, något som efterfrågats av såväl näringslivet som av verksamma inom utbildningsområdet. Sannolikt skulle matchningen förbättras och tillgången till utbildad arbetskraft inom de områden som arbetsmarknaden efterfrågar öka. I alla avseenden är det en viktig utbildningsreform som också ligger helt i linje med viktiga mål för den ekonomiska politiken.

Allt detta omöjliggörs i och med regeringens nya stoppolitik där lärlingsutbildningens etablering skjutits upp, liksom införande av ämnesbetyg, bredare ingångar till gymnasieskolans program, nya kursplaner där kärnämnen och karaktärsämnen knyts närmare varandra m.m. Ungdomar som sett fram emot och bestämt sig för att söka ett yrkesförberedande program, som skulle hittat sin plats i gymnasieskolan, i samhället och i arbetslivet ges nu inte den möjligheten. I stället kommer de att tvingas vänta, med vetskapen att alla är redo för förändring. Kursplanerna är klara och kataloger är trycklovade efter år av förberedelser.

Eftersom reformen för att införa lärlingsutbildningar på de yrkesförberedande gymnasieprogrammen redan är färdig att sättas i bruk bör regeringen ta till vara reformen och därmed ge möjlighet för elever att välja en lärlingsinriktning redan inför höstterminen 2007.

Stockholm den 30 oktober 2006

Lena Hallengren (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)