Låt andra yrkesgrupper än läkare skriva intyg

Motion 2019/20:2522 av Katarina Brännström (M)

av Katarina Brännström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om andra yrkesgrupper än läkare ska få rätt att skriva intyg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är stor brist på läkare i hela Sverige men framför allt inom primärvården. Målet är ju att flytta vården närmare patienten, vilket också innebär en ökad belastning på primärvårdsläkare på olika sätt. Likaså ökar den demografiska utvecklingen trycket ännu mer på en utsatt läkarkår. Tyvärr lämnar många läkare yrket på grund av en tung arbetsbörda som är allt mer av byråkratisk art.

En stor del av läkararbetet är administration av olika slag. I dagsläget ägnar läkare en stor del av sin tid åt sådant som skulle kunna utföras av andra. Exempelvis är kraven på läkarintyg och läkarutlåtanden i flera sammanhang en tung arbetsbörda. Kraven på intyg kommer från framför allt Försäkringskassan men också Transportstyrelsen, läns­styrelsen, polisen, rättsväsendet, försäkringsbolag, privata arbetsgivare och andra.

Idag är det oftast en lag eller förordning som kräver att det är just läkare som skriver intyget. I flera av dessa fall skulle en annan yrkeskategori, som patienten behandlats av, kunna utfärda dessa intyg. Oftast berörs flera yrkesgrupper kring en patient och det kan skilja från fall till fall vem som är bäst lämpad att skriva intyget. Fysioterapeuten kan skriva intyg om rörelseförmåga, en diabetessjuksköterska kan skriva intyg som rör diabetes och en psykolog kan skriva intyg som rör psykiska diagnoser etc.


Man skulle kunna effektivisera arbetet och frigöra tid från läkare om andra också fick rätten att skriva intyg. En utredning och översyn av lagen vore därför önskvärt.

Katarina Brännström (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)