Låt kommuner anställa egna läkare

Motion 2020/21:2170 av Katarina Brännström (M)

av Katarina Brännström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommuner ska få anställa läkare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I spåren av covid-19-pandemin, som slagit hårt mot äldre på särskilda boenden, har det blivit allt mer tydligt att kommunerna tar ett stort ansvar för den sjukvård som krävts och att detta kunde ha underlättat om man haft egna läkare i kommunen.

Vi har sett många exempel på att våra äldre hamnar mellan stolarna, att de måste göra onödiga resor in till sjukhus när man skulle kunna lösa mycket på plats i boendet. Största delen av de som söker på sjukhusens akutmottagningar är patienter som är äldre än 75 år och många av dem åker ut och in på sjukhuset flera gånger. Det orsakar mänsk­ligt lidande för den sjuke, ofta multisjuka patienten och det skapar onödiga köer och väntetider samt belastar sjukvården.

Mycket av det förebyggande arbetet skulle troligen också bli bättre om man hade en kontinuerligt upparbetad kontakt med en läkare inom det kommunala. Att tidigare kunna åtgärda och bedöma läkemedelsinsättning och det totala vårdbehovet är en vinst för alla parter. Även från läkarhåll påpekas att den medicinska kompetensen inom kommunerna behöver stärkas

För det mesta fungerar kommunens samverkan med regionen när det gäller läkar­insatser bra, men det kan uppstå problem. Exempelvis när regionen behöver göra åtstramningar, eller är överbelastad, så prioriterar man ibland ned eller bort till exempel läkemedelsgenomgångar eller liknande.

Det är tydligt att geriatriker och allmänläkare borde anställas inom kommunerna.

Katarina Brännström (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)