Låt staten medfinansiera åtgärder för att påverka transportmönster

Motion 2018/19:1399 av Lorentz Tovatt och Emma Berginger (båda MP)

av Lorentz Tovatt och Emma Berginger (båda MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten via myndigheter ska kunna medfinansiera åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Vi behöver transportera oss både mindre och effektivare för att klara klimatmålen. Det är främst i städerna denna omställning bör göras. I städer finns goda förutsättningar att bo närmare sitt jobb, att gå, ta cykeln eller kollektivtrafiken. Samtidigt kan vi bli bättre på digitala lösningar för att kunna jobba hemifrån, vilket gäller i hela landet. När Trafikverket själva genomförde åtgärder inom sin organisation för att ha fler resfria möten minskade man sina egna utsläpp substantiellt. Åtgärder som syftar till att påverka transportmönster så att vi transporterar oss mer effektivt samt till att minska transportefterfrågan brukar kallas för steg-ett- och steg-två-åtgärder.

Sedan Trafikverkets sektorsansvar togs bort har det rått viss förvirring kring vilka typer av åtgärder som kan finansieras via den nationella planen samt via länsplanerna. Både förordning (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur och förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur slår förvisso tydligt fast att steg-ett- och steg-två-åtgärder får finnas i planerna. Samtidigt nämns dessa inte i förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. Detta har Trafikverket ofta tolkat som att dessa åtgärder inte ska finnas med i de föreslagna åtgärderna i nationell plan och i läns­planerna. Samtidigt har Trafikverket själva efterfrågat en tydlighet i frågan – förväntas detta vara deras ansvar eller inte?

Utöver de möjligheter till ändrade transportmönster som man kan åstadkomma genom finansiering i den nationella infrastrukturplanen är länsplanerna här helt centrala. Många regioner har länge efterfrågat finansiering av just detta. Genom informationskampanjer, investeringar i stadsmiljöåtgärder och konvertering av väg till cykelväg vill regioner och kommuner ta ansvar för ett mer hållbart resande. Idag förvägras de detta på grund av den oklarhet som råder kring medfinansiering.

Det var ett stort misstag att ta bort sektorsansvaret från Trafikverket, men nu är det i alla fall dags att laga det som kan lagas och göra det tydligt för Trafikverket vad som faktiskt gäller. Därför behöver förordning 2009:237 uppdateras och kompletteras med åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur.

Lorentz Tovatt (MP)

Emma Berginger (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)