Ledningen för Statens maritima museer

Motion 2005/06:Kr355 av Kerstin Andersson m.fl. (s)

av Kerstin Andersson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lokalisering av ledningen för Statens maritima museer till Karlskrona.

Motivering

”Örlogsstaden Karlskrona” med sin 300-åriga marina historia ingår i det av Unesco utsedda världsarvet. Marinmuseum dokumenterar på ett förnämligt sätt vår marina historia. Riksdagen har tidigare gett regeringen till känna att ledningen för det som numera heter Statens maritima museer bör lokaliseras till Karlskrona. Mot bakgrund av Karlskronas centrala roll är det en naturlig organisationsförändring. Men trots att det har gått ett antal år sedan riksdagen gjorde sitt tillkännagivande om en omlokalisering har fortfarande väldigt lite hänt. Även om ledningen formellt är placerad i Karlskrona är den inte det i praktiken. Regeringen måste nu tillse att de personer som ska leda Statens maritima museer får klart för sig att lokaliseringsort är Karlskrona och att det är med den utgångspunkten som ledningsarbetet ska bedrivas. Det räcker inte att ledningen bara formellt placeras i Karlskrona.

Riksdagen bör återigen ge regeringen till känna att ledningen för Statens maritima museer enligt tidigare riksdagsbeslut ska vara placerad i Karlskrona och att det är hög tid att det beslutet efterlevs.

Stockholm den 30 september 2005

Kerstin Andersson (s)

Jan Björkman (s)

Christer Skoog (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)