med anledning av prop. 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare

Motion 2010/11:Ub5 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med ett omarbetat förslag där möjligheterna till undantag från regeln om legitimation och betygssättning är borttagna.

Motivering

Regeringen föreslår i sin proposition ”Legitimation för lärare och förskollärare” (2010/11:20) att det ska införas ett legitimationssystem för lärare och förskollärare. Sverigedemokraterna menar att förslaget i stora drag är både bra och välkommet.

Att ett legitimationssystem kommer att innebära flera fördelar ser vi som mycket troligt, inte minst vad gäller att kvalitetssäkra verksamheterna och öka rättssäkerheten för eleverna. Däremot är vi inte lika säkra på att systemet med legitimation per automatik kommer att leda till en utökad rekryteringsbas. Men det återstår att se.

I propositionen skriver regeringen att endast lärare och förskollärare som har legitimation ska få anställas utan tidsbegränsning, varpå man radar upp flera exempel på lärargrupper som ska få anställas i svensk skola utan tidsbegränsning trots att det saknas lärarutbildning och legitimation.

Det är viktigt att poängtera att ett av huvudmålen med Sverigedemokraternas skol- och utbildningspolitik är att skapa en likvärdig och rättvis skola. Det är därför vi ställer vi oss mycket tveksamma till att vissa lärargrupper ska tillåtas undervisa utan tidsbegränsning även i de fall det saknas legitimation.

Vi har förståelse för att det under en övergångsperiod kommer att vara svårt att hitta legitimerade lärare med rätt kompetens inom vissa delar av skolväsendet, inte minst lärare som ska undervisa i modersmål eller yrkesämne. Men att som regeringen nu föreslår bygga in flera undantag i det nya systemet är inte hållbart, då vi ser dessa undantag som ett hot mot den likvärdiga och rättvisa skolan.

Sverigedemokraternas uppfattning är att inga undantag från kravet på legitimation ska tillåtas, annat än under just en övergångsperiod, varför vi avstyrker den delen i propositionen.

Vidare är vi starkt kritiska till att lärare i modersmål och yrkesämnen ska få sätta betyg även i de fall det saknas legitimation, av samma skäl som framförs ovan, varför vi avstyrker även den delen av propositionen.

Stockholm den 2 november 2010

Richard Jomshof (SD)

Margareta Sandstedt (SD)

William Petzäll (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-11-03 Bordläggning: 2010-11-04 Hänvisning: 2010-11-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)