med anledning av prop. 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare

Motion 2010/11:Ub7 av Jabar Amin och Peter Rådberg (MP)

av Jabar Amin och Peter Rådberg (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare och begär i stället att regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag i enlighet med motionens intentioner.

Inledning

Miljöpartiet de gröna anser att det är viktigt att eleverna får kompetenta lärare, att läraryrkets betydelse ökas och att yrkets kompetens stärks. En legitimation är ett viktigt steg i denna riktning. Samtidigt anser vi att det är av stor betydelse att lärarutbildningen hålls ihop. Miljöpartiet anser därför att lärarlegitimationen bör bli en integrerad del av lärarutbildningen.

Lärarlegitimation

Sedan en längre tid tillbaka har frågan om en lärarlegitimation diskuterats för att stärka lärarens behörighet och yrkets status, men även för att möjliggöra återkallandet av legitimationen vid fall av uppvisande av grav olämplighet i yrket. Även lärarfacken, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, har krävt införandet av en lärarlegitimation.

Enligt regeringens förslag ska legitimation ges efter avslutade studier och ska vara något man som färdigutbildad lärare kan ansöka om efter minst ett år i yrket. Endast lärare med legitimationen ska således vara behöriga att sätta betyg och endast dessa ska kunna få fast anställning. Legitimationen ska kunna återkallas av lärarnas ansvarsnämnd. Lärare i hemspråk, yrkeslärare, komvux samt lärare i skolor med annan pedagogisk inriktning (som regeringen beslutar om) är undantagna från dessa krav.

Miljöpartiets syn på lärarlegitimationen

Införandet av en lärarlegitimation för lärare och förskollärare kan komma att bidra till att förbättra utbildningen och förändra läraryrket. Därför är vi positiva till lärarlegitimation. Men till skillnad från regeringen anser vi att lärarlegitimationen inte behöver tas först ett år efter avslutad utbildning utan att lärarlegitimationen ska man kunna få automatiskt när man har gått färdigt lärarutbildningen. Denna princip är som för andra svenska universitetsutbildningar, undantaget läkarutbildningen. Detta innebär att vi vill se lärarlegitimation som en integrerad del av lärarutbildningen. Denna lärarlegitimation ska kunna återkallas av lärarnas ansvarsnämnd vid grav misskötsamhet och brott förknippade med yrkesutövningen.

Vi delar regeringens uppfattning att undantag från lärarlegitimation ska finnas för modersmålslärarna m.fl. Annars riskerar det att drabba verksamheten stort då exempelvis nästan hälften av modersmålslärarna saknar svensk högskoleutbildning eller motsvarande.

Miljöpartiets syn på vilka lärare som ska kunna sätta betyg

Att sätta betyg är en myndighetsutövning och därmed är det både för elever och lärare viktigt att detta sker på ett korrekt sätt. Miljöpartiet anser att denna myndighetsutövning ska ske på adekvata grunder och att de lärare som sätter betyg måste ha utbildning i detta. Emellertid är det även av stor betydelse att lärarna känner eleverna väl och har följt dem under läsåret i undervisningen. Vi anser att en strikt reglering som endast tillåter legitimerade lärare att sätta betyg riskerar att avlägsna betygssättandet från elevens verklighet genom att lärare som inte har undervisat eleven kan bli den som sätter betygen. Detta kommer att minska trovärdigheten i betygssättningen. Särskilt gäller detta i mindre skolor på landsbygden.

Miljöpartiet anser således att huvudregeln kan vara att lärare med lärarlegitimation ska vara de som sätter betygen, men att undantag från denna regel ska finnas för lärare utan lärarlegitimation förutsatt att dessa ha genomgått utbildning i betygssättning. Dessa undantag kan gälla exempelvis för små skolor som inte för tillfället har lärare med lärarlegitimation eller lärare som har följt elever hela läsåret då en lärare med legitimation inte har varit möjlig att få tag på.

Stockholm den 3 november 2010

Jabar Amin (MP)

Peter Rådberg (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-11-03 Bordläggning: 2010-11-04 Hänvisning: 2010-11-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)