Legitimation och höjd åldersgräns vid inköp av alkohol m.m.

Motion 1992/93:So253 av Fanny Rizell och Kjell Eldensjö (kds)

av Fanny Rizell och Kjell Eldensjö (kds)
Ungdomens alkoholkonsumtion ökar, främst bland
ungdomar i åldern 18--24 år. Detta inger stor oro. Denna
konsumtionsökning underlättas dels av etableringen av
många ungdomsinriktade serveringsställen, dels av
bristande ålderskontroll både på restauranger och i
systembolagets butiker. Systembolagets
legitimationskampanjer är ett tecken på problemets
omfattning.
Det är svårt att avgöra människors ålder. Många drar sig
för att begära legitimering av rädsla att kränka personen.
Av bland annat dessa skäl vore det rimligt att man skapade
ett system i vilket alla gäster och kunder uppmanas visa
legitimation. Legitimation finns ju t.ex. vid bank- och
posthantering samt vid köp med kontokort.
Eftersom det nu kommer positiva rapporter från USA
om effekterna av en konsekvent 21-årsgräns för såväl köp
som utskänkning, borde ett liknande system kunna införas
i Sverige. Dessa ungdomsgrupper har även efter 21 års ålder
fortsatt att visa stor återhållsamhet i konsumtionen.
I Sverige ter sig dock en 20-årsgräns som en mer naturlig
regel i samband med alkoholinköp. Åldersgränsen för köp
av alkohol på Systembolaget borde kunna gälla generellt vid
allt alkoholinköp.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om obligatorisk legitimation vid
restaurangbesök och inköp av alkoholdrycker på
Systembolaget,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en åldersgräns på 20 år vid inköp
och servering av alkohol.

Stockholm den 21 januari 1993

Fanny Rizell (kds)

Kjell Eldensjö (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)