Legitimering av yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård

Motion 2009/10:So207 av Cecilia Magnusson (m)

av Cecilia Magnusson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över kiropraktorers verksamhet avseende yrkestitel och legitimation.

Motivering

Den senaste tiden har rapporterats om olegitimerade kiropraktorer som utger sig för att vara legitimerade och således avsiktligt lurar patienter. Detta är naturligtvis inte acceptabelt och frågan är nu hur man ska stävja detta lurendrejeri och vems ansvar det är att olegitimerade kiropraktorer tillåts härja på marknaden.

Enligt 6 kap 1 § står hälso- och sjukvården och dess personal under tillsyn av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen säger dock att om det i en privat verksamhet inte finns någon legitimerad yrkesutövare, så utgör inte den verksamheten i sig hälso- och sjukvård i formell mening. Det utesluter dock inte att myndigheten kan komma fram till att en åtalsanmälan bör göras.

Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) tolkar å sin sida lagen som att det är Socialstyrelsens skyldighet att vidta åtgärder mot icke anmäld eller olegitimerad sjukvårdsverksamhet, däribland kiropraktorer. I 3 kap 1 § står ”att i detta kapitel ges bestämmelser för yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvården vad gäller bland annat legitimation och skyddad yrkestitel”. I 3 kap 2 § ”som bland dem som för sådan verksamhet skall få legitimation anges kiropraktor”, som således måste vara vårdgivare enligt 1 kap 3 § och hälso- och sjukvårdspersonal enligt 1 kap 4 §.

För människor som söker läkning och lindring för åkommor måste staten stävja kvacksalvare att verka oavsett om det är i privat eller annan regi. Annars har den kvalitetssäkring som legitimeringen innebär förlorat sitt värde. Mot bakgrund av detta anser jag att man snarast bör se över vad som gäller för kiropraktorer och andra verksamma yrkeskategorier inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Stockholm den 23 september 2009

Cecilia Magnusson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-24

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)