Lika förutsättningar för utförare inom skola, vård och omsorg

Motion 2020/21:40 av Martina Johansson (C)

av Martina Johansson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur man kan ge förutsättningar för alla utförare inom vård och omsorg att verka på lika villkor och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur man kan ge förutsättningar för alla utförare inom skolan att verka på lika villkor och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda vilka försvårande omständigheter som är beslutade för att icke offentliga organisationer ska kunna bedriva verksamheter inom skolan och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda vilka försvårande omständigheter som är beslutade för att icke offentliga organisationer ska kunna bedriva verksamheter inom vård och omsorg och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur man kan ta bort den införda avgiften i samband med att tillstånd söks för att få utföra omsorg i kommunerna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Jag tycker att valfriheten är viktig för alla människor. Det är viktigt även för de som är i behov av stöd och hjälp av någon annan för att kunna leva ett bra liv. För att valfriheten ska kunna finnas inom områden som förskola, skola och inom vården och omsorgen så krävs det att det finns fler som utför dessa tjänster än kommunen eller regionen.

Av den anledningen är jag glad att det finns lagstiftning som säkerställer att detta finns i Sverige. Däremot är vissa regelverk försvårande för valfriheten. Det handlar inte enbart om debatten om att sätta stopp för vinster för företag som verkar inom skola, vård och omsorg. Den 1 januari 2019 infördes regeln att det krävs tillstånd för att få be­driva verksamhet även för de företag som har verksamhet inom hemtjänsten. I sak är det inte fel med tillstånd, under förutsättning att det även krävs av kommunen. Det är ett sätt att säkerställa lika kvalitet i hela landet.

Det som däremot är ett problem och som tillkommer via beslut av Inspektionen för vård och omsorg är att det även införts en avgift som ska betalas vid ansökan och i samtliga fall om man ändrar något i bolagets ledning. Det vill säga även om en ledamot i bolagets styrelse byts ut är det förenat med en avgift till en myndighet som inte kommer den enskilda personen till gagn utan är enbart en ekonomisk pålaga för den som ansöker om tillstånd. Detta är en avgift jag vill ska tas bort.

För mig är det viktigast vilken kvalitet som kommer den enskilde till del. För att hela tiden utveckla verksamheter så krävs det att fler än en huvudman driver verksam­heten. Fler utförare sporrar till innovativ utveckling och sporrar till ännu mer individ­fokuserat arbete.

Centerpartiet driver dessa frågor och vill att utförande inom skola, vård och omsorg ska ske på lika villkor oavsett om det sker av det offentliga, en stiftelse eller ett privat företag.

Med anledning av att det successivt har införts förändringar som försvårar för andra utförare än kommunen, så vill jag att det sker en utredning som svarar på frågorna vilka hinder som finns för kommuner/regioner och andra företag/organisationer att bedriva verksamhet på lika villkor samt vilka kostnader som motverkar att små utförare klarar av att bedriva sin verksamhet.

Martina Johansson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-10 Granskad: 2020-09-10 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)