Lika villkor för insemination

Motion 2006/07:So316 av Louise Malmström (s)

av Louise Malmström (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över hur man från statligt håll kan se till att det råder likvärdiga villkor för insemination i hela landet oberoende av sexuell läggning.

Motivering

Från den 1 juli 2005 har lesbiska par laglig rätt att inom svensk hälso- och sjukvård insemineras. Ett krav är att barnet sedan föds inom samboskap eller registrerat partnerskap och att partnern har samtyckt till behandlingen. Rätten finns alltså och Sverige har anpassat sin lagstiftning till den utveckling som pågår på andra håll. Svenska lesbiska par slipper åka utanför landets gränser för befruktning. Det är bra att alltfler inser att ett gott föräldraskap inte bygger på vilken sexuell läggning föräldrarna har.

Problem uppstod dock ganska omgående. Det är nämligen fritt för varje landsting/region att bestämma taxan för behandlingen. När lesbiska par i Östergötland vill skaffa barn genom assisterad befruktning tvingas de betala en extraavgift – som heterosexuella par slipper.

Genom ett klargörande på nationell nivå kan rättvisa bringas i en fråga som i dag hanteras olika av de olika landstingen/regionerna. Hur detta ska ske bör ses över från statligt håll.

Stockholm den 30 oktober 2006

Louise Malmström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)