Likabehandling av alla trossamfund och religioner

Motion 2012/13:K373 av Veronica Palm m.fl. (S)

av Veronica Palm m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om likabehandling av alla trossamfund och religioner.

Motivering

Sverige ska vara en sekulär stat. Det innebär bland annat att våra gemensamma demokratiska system ska stå fria från inblandning av religiösa samfund. Vi anser att kultur och religion bidrar till människors identitet och kan berika samhällslivet. Kulturell och religiös mångfald ska bejakas i all den utsträckning den inte innebär begränsningar i andra människors rätt och möjlighet att göra egna livsval.

Den 1 januari 2000 ändrades relationerna mellan Svenska kyrkan och staten, vilket gör att kyrkan inte längre officiellt kallas statskyrka. Svenska kyrkan är dock fortfarande till viss del styrd av riksdagen, genom lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan och (1998:1592) om införande av lagen om Svenska kyrkan. Fortfarande är staten och offentligheten en del av den lutheranska kyrkan. Detta har konsekvenser inom organisation, förmögenhetsredovisning, uppbörd av kyrkoavgifter, t o m successionsordningen som är grundlag. Andra trossamfund särbehandlas fortfarande. Det rimliga vore att ytterligare en översyn av relationen mellan staten och samtliga trossamfund gjordes.

Stockholm den 20 september 2012

Veronica Palm (S)

Anders Ygeman (S)

Börje Vestlund (S)

Arhe Hamednaca (S)

Ylva Johansson (S)

Sven Britton (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)