Likställighet för barn i friskola

Motion 2020/21:764 av Magnus Jacobsson (KD)

av Magnus Jacobsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör få i uppdrag att utreda hur skollagen kan skärpas avseende kommunernas ansvar gentemot fristående huvudmän enligt de exempel som finns i motionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har en fantastiskt bra skollag som möjliggör för föräldrar att välja barnomsorg och skola. Detta är en lagstiftning som garanterar föräldrarnas frihet och ansvar samtidigt som staten ser till att verksamheten styrs enligt gällande skollag och rekommendationer.

Finansieringen är dock överlämnad till kommunerna som enligt lag skall använda de egna och de statliga medlen på ett sådant sätt att de fristående enheterna behandlas på ett likvärdigt sätt. I många kommuner fungerar det men tyvärr finns det kommuner där man väljer att obstruera gentemot lagstiftningen.

Enligt Friskolornas Riksförbund gör 6av10 kommuner fel när man beräknar skol­pengen. Tydligast ser man det avseende idrottshallar och simhallar. Lagen är tydlig med att alla barn skall lära sig simma och ha en fungerande gymnastikutbildning. Samtidigt kan inte enskilda förskolor och skolor bygga upp egna idrottshallar och badhus, utan man är i praktiken hänvisad till det kommunala godtycket.

En del kommuner, exempelvis Uddevalla kommun, väljer att försvåra för fristående skolor genom att man erbjuder friskolorna de sämsta tiderna. Det förekommer även att kommuner hindrar friskolor från att få tillgång till lokaler överhuvudtaget. Med tanke på att lagen är tydlig med att ersättningssystem och annat skall vara likvärdigt borde detta även förtydligas avseende idrottshallar och simhallar. Alla barn har rätt till fungerande utbildning.

Ett annat område där kommuner väljer att försvåra för de fristående enheterna är hemspråk. Dagens lagstiftning säger att man skall ha fem barn hos samma huvudman för att få hemspråk. I små språkgrupper innebär det att en del barn inte får hemspråk. Somliga kommuner är generösa och arbetar med fem barn i kommunen alternativt så stöttar man via digitalt hemspråk vilket är billigare och ger alla elever goda förut­sättningar till det egna språket. Andra kommuner, exempelvis Uddevalla, säger nej till digitala eller gemensamma lösningar mellan huvudmän med hänvisning till att skol­lagen säger att fem barn hos samma huvudman har rätt till hemspråk vilket i praktiken innebär att barnen nekas de hemspråk man borde ha rätt till.

Magnus Jacobsson (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-01 Granskad: 2020-10-01 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)