Lunds historiska museum

Motion 2021/22:2721 av Anders Hansson (M)

av Anders Hansson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Lunds universitets historiska museum och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Historiska museet i Lund har huvudansvaret för omhändertagande av fornfynd från hela södra Sverige. Museet har den näst största samlingen av fornfynd i Sverige efter Historiska museet i Stockholm. Av historiska skäl lyder museet under Lunds universitet och Utbildningsdepartementet och inte Kulturdepartementet, vilket annars vore det mest lämpliga departementet. Ett enskilt universitet har alltså i praktiken ansvar för att via sin egen budget finansiera södra Sveriges omhändertagande av fornfynd utan att få motsvarande extra resurser från staten.

Utanför Lund i Skåne ligger också det mycket stora och ännu relativt outforskade fyndområdet Uppåkra. Denna plats är Skandinaviens största, fyndrikaste och mest långvariga järnåldersstad. Med ökad mängd fynd från Uppåkra och från många andra historiska platser runt om i Skåne riskerar således Lunds universitet att dräneras på medel – pengar som egentligen är avsatta för utbildning i enlighet med Utbildningsdepartementets direktiv.

Regeringen gav 2013 Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer i uppdrag att gemensamt utveckla och effektivisera hanteringen av fynd från arkeologiska undersökningar och ta fram förslag på hur hanteringen av arkeologiska fynd skulle kunna förbättras för att möjliggöra kvalitetssäkring av det uppdragsarkeologiska systemet. Uppdraget redovisades 2015 i rapporten Utvecklad och mer effektiv hantering av fynd från arkeologiska undersökningar. Någon genomlysning eller lösning på Lunds universitets historiska museums ansvar kunde dock inte utläsas. Fortsatt saknas långsiktiga lösningar på hur uppdelningen av finansieringen kan ske i syfte att säkerställa Lunds Historiska Museums fornfyndshantering.

För att säkerställa att Lunds universitets historiska museum även i framtiden ska kunna fortsätta sitt viktiga arbete bör förfarandet kring statliga kompensationer för fornfyndshantering ses över.

Anders Hansson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)