Lycksele skogsmuseum

Motion 2005/06:Kr229 av Yvonne Ångström (fp)

av Yvonne Ångström (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att utreda förutsättningarna för att inrätta ett nationellt skogsmuseum med lokalisering i Lycksele.

Motivering

I Lycksele finns ett regionalt skogsmuseum av mycket hög kvalitet, beläget på den s.k. Gammplatsen med månghundraåriga anor. Det är numera, sedan Silvanum i Gävle lades ned, det enda helårsöppna skogsmuseet i vårt land.

Skogsmuseet i Lycksele har permanenta utställningar, som i separata byggnader beskriver ”huggarepoken” (invigd 1984) och ”maskinepoken” (invigd 1994). Huggarepoken visar, som namnet anger, den historiska utvecklingen från gammalt till modernt skogsbruk – med utställningar av hög kvalitet. Maskinepoken är Europas enda museum för skogsmaskiner. För vidareutveckling av denna del har museet haft hjälp av en ytterst kvalificerad referensgrupp, bestående av landets främsta experter från skogsteknisk forskning, skogsbolag, maskintillverkare och entreprenörer.

Skogsmuseet har varit föregångare i landet med att utbilda maskinförare och annan skogspersonal när det gäller att iaktta och ta vara på fornminnen och kulturspår i skogen för att förebygga skador på denna.

På senare år har skogsmuseet utökat sin verksamhet med dendrokronologiska (årsrings-) uppdragsdateringar och dendroklimatologisk forskning – och är därmed ett av de få museerna i landet med kapacitet för detta.

Skogsmuseet i Lycksele har som enda inlandsmuseum i Västerbotten adekvat utbildad personal.

Skogsmuseet ligger i Lycksele, i hjärtat av Lapplands och Norrlands skogar. Regionen är rik på skogs-, skogsbruks- och flottningsminnen och har långa skogshistoriska anor samt stolta traditioner inom skogsforskningen.

Skogsmuseet ligger alltså mitt i skogslandet men ändå bara 1.5 timmars bilresa från Umeå med Sveriges högsta skogliga utbildning (SLU), skogsbibliotek och Umeå universitet samt forskningsmiljöerna inom arkeologi, skogshistoria och skogsbruk.

Sverige är det enda landet i Norden, förutom Island, som saknar ett nationellt skogsmuseum. Det är angeläget att vi får ett sådant eftersom vi har skogen som en av de viktigaste exportnäringarna.

Skogsmuseet i Lycksele har med sin bredd utomordentligt goda förutsättningar att bli ett nationellt skogsmuseum. Skogsmuseet har ett brett fungerande nätverk till skogsnäringen, skogsforskningen, de kulturhistoriska museerna inom regionen i Sverige, Norden och inte minst till de nordiska skogsmuseerna. Vidare har skogsmuseet kartlagt alla svenska skogsmuseer (ca 35) och bildat ett nätverk med dessa.

Det finns stort behov av ett nationellt svenskt skogsmuseum och riksdagen bör därför hemställa att regeringen utreder möjligheterna att inrätta ett nationellt skogsmuseum med förläggning i Lycksele.

Stockholm den 23 september 2005

Yvonne Ångström (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)