Mäklarföretags avgift till Fastighetsmäklarinspektionen

Motion 2021/22:2409 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att enmansföretag som ägs av en fastighetsmäklare med sig själv som enda anställd endast ska erlägga en årlig avgift till Fastighetsmäklarinspektionen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Den nya fastighetsmäklarlagen som trädde i kraft sommaren 2021 innebär bland annat att även mäklarföretag behöver vara registrerade hos Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). Företagen hamnar under FMI:s tillsyn och ska betala en årlig avgift på 2 900 kr. intentionen är att FMI ska kunna ingripa om ett mäklarföretag handlar i strid med lagen eller om det finns olämpliga personer i företagsledningen eller ägarkretsen. Genom det påverkas alla mäklare som är verksamma i företaget och tillsynen bedöms bli effektivare. Huvudsyftet med fastighetsmäklarlagstiftningen är att köpare och säljare ska få ett bra skydd när de gör bostadsaffärer och känna trygghet när bostaden förmedlas av en mäklare.

Det är bra att företag som har fastighetsmäklare anställda granskas och kontrolleras hur de arbetar. Det gagnar de köpare och säljare som företagens mäklare hanterar och även de anställda mäklarna. För företag med flera anställda är avgiften inte mycket att säga om. Dock gäller denna nya ordning även företag som endast har en mäklare anställd vilken är densamme som äger företaget. Fastighetsmäklaren får alltså först betala registreringsavgift för sig själv personligen och dessutom för det företag som mäklaren äger där mäklaren är ende anställd. Det blir alltså två avgifter för samma fastighetsmäklare - först som enskild sedan som företag - vilket inte är fallet för bolag med flera anställda.

I enmansbolag är den juridiska personen bolaget och den enskilde personen i form av dess anställde ägare, i praktiken att betrakta som en och samma. Att det då behövs två separata granskningar och årliga avgifter är i sammanhanget överlopps. Små- och egenföretagare möter i många sammanhang liknande situationer som denna ovan beskrivna där en avgift av denna storlek kan synas marginell vilket i varje enskilt fall, men när flera avgifter och administrativa bördor av detta slag samlas på varandra blir det påtagligt kännbart för den enskilde. Därför bör företag som ägs av en fastighetsmäklare med sig själv som ende anställd - i det här sammanhanget vart femte bolag - undantas från den årliga avgiften för företaget och enbart betala för den enskilde mäklaren. I de fall när bolaget anställer ytterligare mäklare återinträder skyldighet att erlägga företagsavgiften.

Lars Hjälmered (M)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Hans Rothenberg (M)

Åsa Hartzell (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-03 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)