Mälardalens infrastruktur

Motion 2018/19:2251 av Solveig Zander (C)

av Solveig Zander (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för en bättre infrastruktur i Mälardalen och för hela Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Målet med en bättre infrastruktur måste vara att underlätta för personförflyttningar och godstransporter. Det innebär att personer ska kunna förflytta sig av sociala skäl, för att komma till och från jobb, för att nå viktiga kontakter med tex sjukvård, för att få tillgång till konsumtion av alla de slag, inte minst till varor och tjänster, och för godstransporter med mera. Helt enkelt ska man kunna bo där man vill; då måste infrastrukturen fungera och då kan vi också få en levande landsbygd.

I dag är det infrastrukturproblem i Mälardalen. Det skapar inte bara problem för de som bor i Mälardalen och Uppsala län, utan även för hela Sverige. Det har bildats ett hinder i Mälardalen då det är svårt att ta sig från södra och norra Sverige när man måste passera barriären Mälardalen. Dessutom flyttar många i dag till Mälardalen. Uppsala län är det län där invånarantalet ökade mest under 2017. Man bosätter sig där för att slippa krångliga resor som tar tid.

Hela landet ska leva och då måste hindren i Mälardalen ändras. Ska vi få en bättre fördelning av boende, tillväxt och arbete i hela Sverige måste kommunikationer och infrastruktur förbättras på alla sätt. Det gäller 4-spår mellan Uppsala och Stockholm, nybyggnaden av Arosbanan mellan Västerås och Uppsala, förbättringar av Dalabanan mellan Mora och Uppsala – via Sala och Avesta, förbättringar av väg 55 mellan Uppsala och Norrköping. Så kopplar man ihop Sverige.


Väg 55 och Hjulstabron

I de dokument som finns om utbyggnaden av infrastruktur framgår att man ska utveckla och förenkla godshanteringen inom storstadsområdet och den ska minska. Då måste den tunga godstrafiken som går genom Stockholm och ner till södra Sverige ta en annan väg. Hargshamn är en hamn där det är mer miljövänligt att angöra än någon av Stockholms hamnar både för naturen och för miljön i Stockholm. Nu är väg 288 på väg att bli förbättrad hela vägen från och till Uppsala och är som gjord för att användas för godstransporter via Uppsala och väg 55. Då behövs det snabbare byggas en ny Hjulstabro som dessutom visat sig fylla en mycket viktig funktion då reparationer av Södertäljebron tydligt visat sig vara en flaskhals.

4-spår mellan Uppsala och Stockholm

Det finns all anledning och är ett måste att snabbare bygga ut järnvägen mellan Uppsala och Stockholm. Där finns dagliga problem och de är viktigare att lösa än att bygga en snabbjärnväg i södra Sverige. Persontransporter för att ta sig till och från arbete ger förutsättningar för tillväxt; fungerar inte personalförsörjningen stannar Sverige.

Arosbanan

Arosbanan skulle på ett efterlängtat sätt knyta an möjligheter till transporter mellan Eskilstuna–Västerås–EnköpingUppsala–Arlanda och det gäller såväl persontransporter som godstransporter.

För framtiden kommer det än mer än idag har stor betydelse varför det är angeläget att prioritera detta i infrastrukturplanen.

Dalabanan

Dalabanan är en viktig länk för såväl gods- som persontransporter. Kapaciteten behöver höjas! Inte sänka hastigheten och kunna behålla kapaciteten som idag.

Cykelvägar och cykelbanor

Utefter våra vägar måste det byggas cykelvägar i samband med nybyggnation och i förbättrings- och fritidssyfte. Av det skälet måste cykelvägar kombinerat med cykelkartor finnas tillgängliga och väl utmärkta. Det gagnar besöksnäring och rekreation.

Med hänvisning till ovanstående framgår tydligt att det finns stora behov av åtgärder inom infrastrukturområdet i hela Mälardalen.

Solveig Zander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)