Malmömetro

Motion 2018/19:571 av Patrick Reslow (SD)

av Patrick Reslow (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en metroförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För den framtida utvecklingen i Öresundsregionen är det nödvändigt att intensifiera den gemensamma arbets- och bostadsmarknaden, då en sådan integration är en förutsättning för ökad ekonomisk tillväxt. Redan idag är det förvisso många människor som lever på den svenska sidan av sundet och arbetar på den danska, men mycket återstår att göra innan regionens fulla kapacitet kan nås. Det finns nu till exempel tecken på att danskarna i högre utsträckning än tidigare är beredda att söka jobb och arbeta i Sverige, vilket skulle innebära ett mentalitetsskifte och en blomstring för integrationssträvandena i Öresundsregionen. En förutsättning för att detta skall kunna bli verklighet är då att det finns transportsystem som snabbt kan ge människor möjlighet att pendla till attraktiva arbetstillfällen på båda sidor sundet.

Det pågående arbetet med Fehmarn bält-förbindelsen kommer att ställa ytterligare krav på Sverige att bejaka Öresundsregionens ekonomiska tillväxtpotential och förbättra kommunikationsvägarna till kontinenten. I det dansk-tyska samarbetet finns det en önskan om att knyta samman Köpenhamn och Hamburg. I planerna finns ett starkt samarbete mellan universiteten, där forskningen skall stå i centrum, och förhoppningen är också att på sikt integrera arbetsmarknaderna. I detta perspektiv är det viktigt att även Öresundsregionen är med på banan.

Malmö är, tillsammans med kranskommunerna, en av Sveriges främsta storstadsregioner och ett naturligt dynamiskt centrum i Skåne. Skånes ekonomiska tillväxt är mer eller mindre beroende av den utveckling som sker i just Malmö med omnejd. I detta sammanhang vill vi gärna lyfta fram det intensifierade samarbete som pågår mellan Malmö och Lund vad gäller ESS och MAX-labbIV. I takt med att verksamheten här utvecklas krävs nya och snabbare förbindelser mellan Köpenhamn och Malmö.

Pendlingstrafiken över sundet har vida överträffat förväntningarna. Samtidigt pekar alla prognoser på att kapacitetstaket riskerar att nås inom en snar framtid. Detta riskerar att vara hämmande för den ekonomiska tillväxten, inte bara i Malmö och Skåne utan även i hela riket. En livskraftig Malmöregion är viktig för hela Sverige. Av denna anledning måste nya förbindelser mellan Malmö och Köpenhamn skapas, så att integrationen inte stannar av.

I januari 2012 inledde Malmö stad och Köpenhamns kommun arbetet med en förstudie i tre faser om en utbyggnad av Köpenhamns Metro med en extra förbindelse under Öresund. Medan fas1 och2 undersökte mer tekniska och samhällsekonomiska aspekter lyfter fas3 fram effekten av restider och sammankopplingen av Köpenhamn och Malmö.[1]En metroförbindelse skulle inte bara korta restiderna väsentligt utan även länka samman Malmö och Köpenhamn till en stadsregion och en gemensam arbetsmarknad. Den skulle även underlätta rörligheten mellan universiteten i Köpenhamn, Malmö och Hamburg. På sikt skulle det kunna bildas en region med en fullt ut gemensam arbets- och bostadsmarknad och en stark ekonomisk tillväxt. Det är därför viktigt att regeringen ser den potential som finns i en metroförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn vid planering av framtida infrastruktur i Öresundsregionen. Regeringen bör därför snarast initiera en utredning om en framtida Öresundsmetro.

Patrick Reslow (SD)


[1] Öresundsmetro Köpenhamn Malmö, Öresundsmetro binder samman Greater Copenhagen. Resultat från fas 3 – förstudie. Rapport utarbetad av Köpenhamns kommun och Malmö stad. Köpenhamn/Malmö 2017.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-20 Granskad: 2018-11-20 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)