Mårdhundens etablering

Motion 2012/13:MJ211 av Isak From (S)

av Isak From (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att fortsätta stödja och utveckla mårdhundsprojektet.

Motivering

Mårdhundsetablering ger stora, negativa effekter på ekosystemet och den biologiska mångfalden. Grodor, markhäckande vadare och kustfåglar riskerar att minska kraftigt eller helt utplånas. Dessutom leder mårdhundsetablering till kraftigt ökad risk för smittspridning av sjukdomar som rabies och dvärgbandmask, som har direkt påverkan på människor.

Idag lägger samhället enorma pengar på att återskapa våtmarker. De satsningarna är fullständigt bortkastade om mårdhundar och tvättbjörnar börjar patrullera runt våtmarkerna. Om vi får in dvärgbandmask kan vi till exempel inte längre plocka bär och stoppa dem i munnen utan att riskera att bli sjuka. Vi kan heller inte odla och äta sallad och andra grönsaker utanför växthus. På 1980-talet inträffade ett stort rabiesutbrott i Finland som mårdhunden var en starkt bidragande orsak till.

Det nordiska samarbetet mårdhundsprojektet, i vilket bland annat Jägareförbundet ingår, måste fortsätta. Det är viktigt att tillskjuta medel till en förlängning av projektet.

Mårdhundsprojektet har sedan 2010 drivits i ett samarbete mellan Sverige, Finland, Danmark och Norge med EU:s finansieringsprogram för miljöprojekt, LIFE+. Projektet syftar till att stoppa denna invasiva art som hotar ekosystem, livsmiljöer och arter.

Mårdhundsprojektet medfinansieras av svenska Naturvårdsverket, Direktoratet för Naturforvaltning i Norge tillsammans med Jägareförbundet, Viltcentralen i Finland, Naturstyrelsen i Danmark och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Projekttiden löper ut i augusti 2013, men flera av de involverade länderna vill nu utöka projektet. Det skulle då även innefatta Tyskland och ett försök att stoppa tvättbjörnens utbredning. Tvättbjörnen har blivit allt vanligare i Tyskland och tvättbjörnar har vid flera tillfällen upptäckts även i Danmark.

Erfarenheter från hela världen visar att det är mest kostnadseffektivt att arbeta proaktivt med invasiva arter. Om arbetet med bekämpningen inleds när arten redan fått fäste kommer det att kosta oändligt mycket mer, och arbetet att få bort arten från faunan blir i det närmaste omöjligt.

Villkoret för att LIFE+ ska skjuta till de pengar som behövs för att projektet ska bli verklighet är att deltagande länder också betalar sin del av projektet. Regeringen bör prioritera och se över möjligheten att fortsätta stödja Mårdprojektet.

Stockholm den 20 september 2012

Isak From (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-09-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare