Marina och kustnära miljöer

Motion 2008/09:MJ278 av Catharina Bråkenhielm (s)

av Catharina Bråkenhielm (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av finansieringen av städningen av marina och kustnära miljöer.

Motivering

Skräp och avfall utgör ett allvarligt problem i marina och kustnära miljöer och problemet ökar. Skräpet skadar, orsakar lidande samt hotar ekologiska system, varför det måste transporteras bort. Den för kustkommunerna så betydelse­fulla turistnäringen drabbas dessutom av nedskräpade holmar och skär.

I Sverige är Bohuslän särskilt drabbat av marin nedskräpning. Varje år driver ca 6 000 kubikmeter skräp iland längs Bohuskusten. Från Nordsjön och Baltikum för strömmarna med sig skräpet till Skagerrak och Kattegatt där det samlas och blåser iland. Nedskräpningen längs Bohuskusten tycks öka år för år.

Cirka 80 procent av det skräp som idag tas omhand har sitt ursprung i utlandet, och ungefär 10 procent av Nordsjöns totala marina skräpmängd hamnar längs de bohuslänska stränderna.

Arbetet med strandstädning är ett uppdrag som faller utanför ordinarie uppgifter och ansvar hos stat, region och kommun. Många kommuner arbetar med strandstädning och tillhandahåller arbetsbåtar, arbetsledande personal och transporterar skräpet till de kommunala sopstationerna för vidare destruktion.

Miljö- och jordbruksutskottet har vid flera tillfällen tagit ställning till motioner om nedskräpning av hav och stränder och har därvid hänvisat bland annat till att problemet bör angripas i grunden och genom satsningar på lokalt och regionalt förankrade projekt som fokuserar på opinionsbildning bland vissa målgrupper, såsom fiskare, redare, oljeindustri etc.

Med ett sådant angreppssätt kommer kommunerna och dess invånare ut­efter Bohuskusten årligen att lägga miljontals kronor på att i huvudsak städa efter andra. Den tidigare socialdemokratiska regeringen satsade cirka 15 miljoner kronor årligen som ett stöd till den kommunala arbetsinsats som måste göras. Den nya borgerliga regeringens första åtgärd på det här området var att dra in detta anslag och förklara att det är upp till varje kommun att klara av.

Flera av de kustkommuner som berörs är utflyttningskommuner, men med en viktig och betydelsefull tillströmning av turistbefolkning sommartid. Deras ekonomiska möjligheter att på sikt lösa denna fråga är begränsad. De flesta av dessa kommuner måste prioritera basverksamheter som skola, vård och omsorg.

Det finns därför ett stort behov av att regeringen tar initiativ till en nationell översyn av hur städningen av marina och kustnära miljöer i framtiden ska finansieras.

Stockholm den 1 oktober 2008

Catharina Bråkenhielm (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)