Markägares rätt vid expropriation

Motion 2012/13:MJ341 av Anders Sellström (KD)

av Anders Sellström (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att låta marknadsvärdesbedömningen vid expropriation göras utifrån markytans potentiella värde vid gynnsam skogstillväxt.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ytterligare stärka frivilliga inslag för skogsägare i skyddet av naturvärden.

Motivering

Sveriges landyta täcks till 60 procent av skog och trädplanteringar. Hälften av skogsmarken ägs av privatpersoner och en fjärdedel ägs av skogsbolag. Statliga skogsföretag äger en femtedel av den svenska skogsmarken, motsvarande 4,4 miljoner hektar. Alliansregeringen bedriver ett aktivt arbete till skydd av biologisk mångfald och nådde under 2010 målet om formellt skydd av skog med höga naturvärden, något som Miljömålsrådet tidigare inte trodde var möjligt förrän tidigast år 2020.

Tidigare regeringar exproprierade välskötta marker i syfte att skydda skog med en ersättning till skogsägarna som ofta understeg ett verkligt marknadsvärde. Systemet underminerade markägarnas incitament att låta skogen bli gammal eftersom den då riskerade att bli beslagtagen av staten. För att öka rimligheten och nå en ersättningsnivå i paritet med våra grannländer har alliansregeringen lagt ett påslag på 25 procent utöver marknadsvärdet vid expropriation. Fortfarande görs emellertid marknadsvärdesbedömningen utifrån ett rådande tillstånd på den aktuella marken. Den mark som är aktuell präglas ofta av en låg skogstillväxt men med högt miljövärde. Incitamenten för markägare att låta mark förädlas i sitt miljövärde motverkas därmed av ett sjunkande marknadsvärde. I Finland ersätts istället markägaren för den potentiella skog som kunde ha stått på en yta med högt miljövärde. Samma princip borde vara vägledande för marknadsvärdesbedömningar i Sverige.

Påslaget är ett sätt att mildra effekterna av det omfattande ingrepp i äganderätten som expropriation är. Alliansregeringen har också vinnlagt sig om att öka graden av dialog med skogsägare bland annat genom informationssatsningen Kometprogrammet.

Politiken har sina gränser och äganderätten spelar en central roll i en fungerande rättsstat. Istället för den planmässiga avsättningen av mark som länsstyrelserna idag arbetar med, bör ett större mått av frivillighet vara vägledande för avsättningen av skyddsvärd skog. För att främja markägarnas arbete att skapa goda naturvärden på sina marker bör riksdagen be regeringen att se över möjligheten att ytterligare stärka frivilliga inslag för att utveckla områden för naturvårdsavtal.

Stockholm den 4 oktober 2012

Anders Sellström (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)