Marknadsdomstolen

Motion 1998/99:Ju412 av Stig Rindborg m.fl. (m)

av Stig Rindborg m.fl. (m)
Sammanfattning
I syfte att förkorta handläggningstiden för förbuds- och
åläggandemål vid Marknadsdomstolen har regeringen
föreslagit en ändring av instansordningen så att dessa mål i
första hand handläggs vid Marknadsdomstolen som första
och sista instans.
Som närmare utvecklas i motionen kan vi moderater inte ställa oss bakom
regeringens förslag. Även om regeringens ambition att förkorta handlägg-
ningstiden för förbuds- och åläggandemål vid Marknadsdomstolen är vällov-
lig i sig, är det vår uppfattning att en sådan effekt bäst kan åstadkommas
genom ett avskaffande av Marknadsdomstolen, och genom att dess arbets-
uppgifter överförs till det allmänna domstolssystemet. Att under dessa förut-
sättningar återföra en del av de mål som i dagsläget faller under det allmänna
domstolssystemet till Marknadsdomstolen är enligt vår uppfattning ett steg i
fel riktning.
Bakgrund
Moderata samlingspartiet var under regeringsperioden 1991-
94 pådrivande i domstolsväsendets arbete med att renodla
domstolarnas uppgifter mot mer av strikt rättskipning och
mindre av förvaltningsuppgifter.
Tyngdpunkten av rättskipningen bör ligga i första instans, medan den
andra instansens uppgift bör vara överprövning snarare än omprövning. Att
leda rättsutvecklingen, verka prejudicerande och rättsskapande samt att
främja en enhetlig rättstillämpning bör vara den högsta instansens uppgift.
 Genom Sveriges medlemskap i EU och inkorporeringen av Europa-
konventionen har en ny rättslig miljö uppstått av vilken domstolarna blivit
direkt berörda.
Principiellt sett bör specialdomstolar avskaffas och deras olika uppgifter
föras över till det allmänna domstolssystemet. Systemet med s.k.
partssammansatta domstolar är enligt vår mening inte heller förenligt med en
ordning av mera strikt rättstillämpning. Vid en överföring av
specialdomstolarnas uppgifter till det allmänna domstolssystemet är det
givetvis av stor vikt att man så långt möjligt söker tillvarata den juridiska
sakkompetens som kommit att utvecklas vid specialdomstolarna.
Det är vår uppfattning att Marknadsdomstolen kan avskaffas. Den avgör
som första instans i huvudsak mål enligt konkurrenslagen, marknadsförings-
lagen, avtalsvillkorslagarna, produktsäkerhetslagen, prisinformationslagen,
konsumentkreditlagen och konsumentförsäkringslagen. I vissa mål enligt
konkurrenslagen och de mål enligt marknadsföringslagen där regeringen nu
har föreslagit en ändrad instansordning är Stockholms tingsrätt första instans.
Möjlighet till fullföljdstalan finns hos Marknadsdomstolen, såvitt avser mål
enligt marknadsföringslagen. Skadeståndsmål enligt konkurrenslagen
överklagas dock enligt den vanliga instansordningen i de allmänna
domstolarna.
Domstolen har för närvarande sju anställda, varav ordföranden och tre
sekreterare är jurister. Av det årliga anslaget om cirka 5,9 miljoner kronor
utgör utfallet ungefär 4,5 miljoner kronor.
I de flesta av domstolens mål innebär rättegångsförfarandet inte sällan en
omfattande skriftväxling mellan parterna till domstolen. Handläggnings-
tiderna varierar mellan de olika typerna av mål och ligger på mellan fem och
tio månader, med ett genomsnitt av sex månader. Marknadsdomstolen har
under de senaste tio åren avkunnat domar eller meddelat slutliga beslut i ett
trettiotal mål årligen till en genomsnittlig kostnad av cirka 130 500 kronor
per mål. Under budgetåret 1997 har två interimistiska beslut meddelats till en
kostnad av 45 000 kronor per beslut, och meddelats elva beslut i
avskrivningsmål till en beräknad styckekostnad av cirka 120 000 kronor.
Domstolen bedömer att frånvaron av lämpliga mätmetoder till rimliga
resursinsatser medför att verksamhetens kvalitet och effektivitet inte kan
utvärderas i mer preciserade termer.
Enligt vår mening finns det goda möjligheter att föra över Marknadsdom-
stolens arbetsuppgifter till det allmänna domstolssystemet i vilket ju möjlig-
heten finns att anlita olika experter och sakkunniga vid sidan av den juridiska
domarkompetensen. Att under dessa förutsättningar återföra vissa av de mål
som i dagsläget åtminstone i första instans faller under det allmänna
domstolssystemet till Marknadsdomstolen är ett steg i fel riktning. Detta
särskilt med anledning av den ovan nämnda uppfattningen att den
huvudsakliga rättskipningen bör äga rum i första instans.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår regeringens förslag till ändrad
instansordning i marknadsföringsmål i enlighet med vad som
anförts i motionen,1
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om Marknadsdomstolen och partssammansatta
domstolar,
3. att riksdagen hos regeringen begär förslag om hur special- och
partssammansatta domstolar kan avvecklas och deras mål och
ärenden inordnas i det allmänna domstolsväsendet.

Stockholm den 28 oktober 1998
Stig Rindborg (m)
Henrik S Järrel (m)
Elizabeth Nyström (m)
Berit Adolfsson (m)
Anne-Katrine Dunker (m)
Anders Sjölund (m)
Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Tomas Högström (m)
1Yrkande 1 hänvisat till LU.
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)