Matchning mellan arbetssökande och lediga jobb

Motion 2017/18:857 av Pia Nilsson m.fl. (S)

av Pia Nilsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om effektiva och snabba insatser för att matcha arbetssökande med lediga jobb och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb måste bli bättre. Vi har aldrig haft så många lediga arbeten som nu och många arbetsgivare skriker efter kvalificerad arbetskraft.  Det händer att företag får tacka nej till order på grund av kompetensbrist, vilket på sikt kan hämma tillväxten och den svenska ekonomin. Undersökningar gjorda bland företag i Västmanland visar att vart fjärde jobb inte går att tillsätta på grund av bristande kompetens.

Enligt Arbetsförmedlingen råder det i dag brist på arbetskraft inom ett flertal yrken. Det gäller till exempel ingenjörer, tekniker, IT-arkitekter och VVS-ingenjörer men även förskollärare, kockar, lastbilsmekaniker och plåtslagare. 

Med matchning avses hur effektivt utbudet och efterfrågan på arbetsmarknaden möts och i vilken utsträckning de som söker arbete har den utbildning och kompetens som efterfrågas av arbetsgivarna. 

Endast hälften av alla anställda i Sverige är korrekt matchade på arbetsmarknaden, enligt Framtidskommissionens rapport Matchning på den svenska arbetsmarknaden. Den har dessutom försämrats de senaste årtionden.

Ett argument som ibland framhålls är att utbildningsnivån hos arbetskraften har stigit snabbare än jobbens arbetsbeskrivningar. Det är alltså inte enbart en fråga om fel utbildning, utan problemet kan även vara en överutbildning hos arbetskraften.

Vi behöver förbättra matchningen genom fler och mer utbildningsinsatser för arbetslösa, bättre och snabbare validering och åtgärder för snabbare inträde och etablering på arbetsmarknaden för nyanlända. Det krävs således mer än bara aktivt jobbsökande för att fler ska kunna få ett arbete.

Effektiva och snabba matchningsinsatser är en av nyckelfaktorerna för att få en bättre fungerande arbetsmarknad och fler i arbete.

Pia Nilsson (S)

Anna Wallén (S)

Lars Eriksson (S)

Olle Thorell (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)