med anledning av prop. 1987/88:176 om äldreomsorgen inför 90-talet

Motion 1988/89:So2 av Margareta Persson m. fl. (s)

av Margareta Persson m. fl. (s)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89 :So2

av Margareta Persson m. fl. (s)

med anledning av prop. 1987/88:176 om
äldreomsorgen inför 90-talet

Propositionen framhåller att kommuner och landsting bör sträva efter att
kunna erbjuda ett så varierat utbud av service och vård som möjligt. För den
som vill flytta till någon särskild boende- eller vårdform för äldre bör det
finnas ett varierat utbud, även för dem som ställer höga krav på trygghet och
närhet till andra.

En förutsättning för att människor skall kunna välja den vårdform som
passar bäst, är att avgiftssystemet fungerar likartat. För några år sedan
avskaffades de s. k. differentierade vårdavgifterna inom sjukvården. Inom
kort kommer också förslag att framläggas om att pensionärernas friår på
sjukhus skall avskaffas. Pensionärer skall jämställas med andra medborgare i
betalningsavseende.

De flesta av landets ålderdomshem tillämpar fortfarande helinackorderingssystemet,
vilket i avgiftssammanhang betyder att pensionären är
garanterad ett förbehållsbelopp. Det systemet fungerar som de numera
avskaffade differentierade vårdavgifterna gjorde inom sjukvården. I nya
servicehus har man frångått det systemet och pensionären betalar för den
service han eller hon behöver. Det är principiellt felaktigt att tillämpa så vitt
skilda avgiftssystem för i princip samma vård.

De olika avgiftssystemen för boende i servicehus och ålderdomshem
medför också alltför stora skillnader i disponibel inkomst mellan olika
pensionärer i samma kommun, trots samma pension.

När pensionärernas fria år på sjukhus avskaffas, kan det uppstå problem
för framför allt pensionärer som bor på ålderdomshem och endast har 30 %
av folkpensionen till eget förfogande. I dag har det varit praktiskt möjligt att,
efter individuell prövning, höja förbehållsbeloppet för de fåtal pensionärer
som varit utförsäkrade och vistats tillfälligt på sjukhus. När samtliga
ålderspensionärer skall betala vid vård på sjukhus kan det bli orimliga
konsekvenser för kommunerna - och pensionärerna.

För den pensionär som bor på servicehus med eget hyreskontrakt blir
situationen annorlunda. När den pensionären vistas på sjukhus bortfaller
helt de dagliga utgifterna för mat och hemhjälp.

Ovanstående är bara ett exempel på de orimligheter som kan uppstå när
olika avgiftssystem tillämpas för olika omsorgstyper inom äldreomsorgen.

Av både praktiska och principiella skäl bör därför kostnaderna inom
äldreomsorgen bli likartade.

Hemställan Mot. 1988/89

So2

Med hänvisning till det ovan anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts om behovet av att en översyn sker av avgiftssystemet
med vårdavgifter på ålderdomshem.

Stockholm den 6 oktober 1988
Margareta Persson (s)

Lena Öhrsvik (s) Ulla Johansson (s)

gotmb Stockholm 1988 15907

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1988-10-10 Bordläggning: 1988-10-11 Hänvisning: 1988-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)