med anledning av 2019/20:135 Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden

Motion 2019/20:3578 av Magnus Persson m.fl. (SD)

av Magnus Persson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår propositionen.

Motivering

I propositionen föreslås en utvidgning av möjligheten att utse regionala skyddsombud med syftet att sådana skyddsombud ska få tillträde till fler arbetsställen. Enligt dagens regelverk har de regionala skyddsombuden rätt att besöka företag där de har fackliga medlemmar men med regeringens förslag ska tillträdesrätten för de regionala skydds­ombuden utökas och även omfatta arbetsplatser där fackliga medlemmar saknas.

De senaste åren har Arbetsmiljöverkets statistik visat att närmare en löntagare i veckan omkommer på sin arbetsplats. Dagens system för arbetsmiljöarbete har således stora brister. Arbetsmiljöverket har haft i uppdrag att undersöka de bakomliggande skälen till detta och då framkom att det oftast saknas ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt att säkerhetsarbetet kräver marginaler att göra fel, dvs. arbetsgivaren måste utforma sina arbetsplatser, rutiner och åtgärder så att människor kan göra en fel­bedömning eller ett misstag utan att behöva skadas eller dö. Arbetsmiljöverket menar att för att uppnå detta måste arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud ständigt ha det lokala arbetsmiljö­arbetet i fokus.

Sverigedemokraternas arbetsmiljöpolitik tar avstamp i dagens förändrade arbets­marknad och i aktuell forskning och statistik inom arbetsmiljöområdet. Vi delar inte regeringens syn på hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas, och vi ser inte arbetsmiljöarbetet som enbart en facklig och partsgemensam fråga. Utvecklingen på den svenska arbets­marknaden innebär att fler arbetstagare i dag jämfört med tidigare arbetar på en arbets­plats där det saknas både kollektivavtal och anställda som är medlemmar i ett fackför­bund. För att få till ett fullgott lokalt arbetsmiljöarbete på samtliga arbetsplatser måste vi möjliggöra att fler ska kunna axla rollen som lokala skyddsombud eftersom det är lokalt det livsviktiga arbetsmiljöarbetet gör mest skillnad.

Dagens modell där fackförbunden i huvudsak utser skyddsombuden både lokalt och regionalt är problematisk av flera skäl, dels på grund av det sviktande medlemsantalet, dels på grund av fackförbundens politiska agenda. Fackförbunden bedriver en politisk agenda som utesluter många löntagare från möjligheten att kliva in som skyddsombud. Det finns ett flertal exempel på löntagare som har tvingats bort från det fackliga arbetet på grund av sitt politiska engagemang. De regionala skyddsombuden är dessutom anställda av fackförbunden och är därmed i allra högsta grad påverkade av den facklig-politiska samverkan som t.ex. LO-förbunden förespråkar.

Kombinationen av den facklig-politiska samverkans uteslutande natur och det dalande medlemsantalet i fackförbunden har lett till att underlaget av potentiella skydds­ombud har minskat. Som ett resultat av det har det lokala arbetsmiljöarbetet blivit lidande och gett upphov till den situation vi ser i dag.

Sverigedemokraterna vill se en ny modell för det lokala arbetsmiljöarbetet. Vi vill öppna upp för fler att bli skyddsombud lokalt. Arbetsmiljöarbetet på lokal nivå kan inte längre tillåtas ligga i händerna på politiserade och exkluderande fackförbund.

Vi är dock medvetna om att mer behöver göras inom arbetsmiljöarbetet. Vi vill därför göra om modellen för de statligt finanserade regionala skyddsombuden. Vi vill i stället se en modell med arbetsmiljöinspektörer som är anställda av och rapporterar till en statlig myndighet, förslagsvis Arbetsmiljöverket. Detta hade kortat ledtiderna i händelse av upptäckta brister. Dessa arbetsmiljöinspektörer ska ha tillträde till samtliga arbetsplatser i landet. Det är det som krävs för att komma till rätta med dagens allvarliga arbetsmiljöproblematik.

De problem vi ser i dag har växt fram under dagens system. Utökad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden är inte en tillräcklig åtgärd för att komma åt döds­olyckorna i arbetslivet. Regeringens förslag är missriktat, i vart fall om syftet är att ta sig an dagens arbetsmiljöproblematik för samtliga löntagare. LO anser att förslaget är otillräckligt för att komma till rätta med att vissa företag använder en dålig arbetsmiljö för att skaffa konkurrensfördelar. Fackförbundet Naturvetarna anser att tillträdesrätten även bör omfatta arbetsställen där det vare sig finns medlemmar eller kollektivavtal då de företag som har störst arbetsmiljöproblem är små och medelstora företag som i stor utsträckning saknar kollektivavtal. Regeringen avvisar helt detta med hänvisning till att de inte vill inrätta oberoende arbetsmiljöinspektörer. Regeringen skriver uttryckligen i propositionen att det är det partsgemensamma som ska värnas och att de regionala skyddsombuden inte ska vara fristående arbetsmiljöinspektörer. Det är ett exkluderande synsätt som i slutändan riskerar svenska löntagares liv.

Sverigedemokraternas syn på löntagarna och arbetsmiljöarbetet står i skarp kontrast till regeringens syn. Vi delar inte upp löntagarna utifrån fackligt medlemskap eller politisk tillhörighet. Syftet med vår arbetsmiljöpolitik är att skapa trygga och säkra arbetsplatser för alla Sveriges löntagare. Det gör vi genom att öppna upp det lokala arbetsmiljöarbetet för fler samtidigt som vi inrättar arbetsmiljöinspektörer som kontrollerar att regelverket efterlevs. När löntagarnas liv står på spel finns det inget utrymme för att enbart slå vakt om det partsgemensamma arbetet. Samtliga löntagares trygghet ska värnas. Utifrån det avslår vi regeringens proposition.


Magnus Persson (SD)

Alexander Christiansson (SD)

Ebba Hermansson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-04-08 Bordlagd: 2020-04-14 Granskad: 2020-04-14 Hänvisad: 2020-04-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)