med anledning av förs. 1995/96:RFK6 Riksdagens förvaltningskontors förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96

Motion 1995/96:K37 av Mikael Odenberg och Sten Tolgfors (m)

av Mikael Odenberg och Sten Tolgfors (m)
I förslag 1995/96:RFK6 föreslår förvaltningsstyrelsen att
riksdagen skall godkänna förvärv av fastigheten Aurora 2 i
Gamla stan till en köpeskilling av 39 miljoner kronor. Syftet
med det föreslagna förvärvet är att bygga om fastigheten till
45 övernattningslägenheter för riksdagens ledamöter.
Vi är beredda att vitsorda riksdagens behov av lämpliga övernatt-
ningslägenheter i Stockholms innerstad. Detta behov bör dock inte rimligen
innebära att alla ekonomiska hänsynstaganden  åsidosätts.
Även om det nu aktuella beslutet endast gäller uppförande av budgetmedel
för förvärvet av fastigheten redovisas i ärendet totala kostnader om ca 80
miljoner kronor för förvärv, ombyggnad och moms. Till detta belopp
kommer emellertid också kostnaderna för evakuering av nuvarande
hyresgäster, för inredning, för utrustning, för oförutsett samt för räntor under
ombyggnadstiden. Den totala utgiften kommer därmed att uppgå till långt
över 2 miljoner kronor per iordningställd övernattningslägenhet.
Enligt vår mening är detta inte rimligt. Varken den omständigheten att
fastigheten redan ägs av staten (genom Vasakronan) eller den omständig-
heten att fastigheten i ombyggt skick kommer att generera lokalhyresintäkter
till riksdagen förändrar bedömningen. Mot angiven bakgrund bör
förvaltningsstyrelsens förslag avvisas.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen avslår Riksdagens förvaltningskontors förslag
1995/96:RFK6.

Stockholm den 29 april 1996
Mikael Odenberg (m)

Sten Tolgfors (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-04-30 Bordläggning: 1996-05-02 Hänvisning: 1996-05-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)