med anledning av förs. 1995/96:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående insatser för att främja jämställdheten i arbetslivet

Motion 1995/96:A19 av Margareta Andersson och Karin Starrin (c)

av Margareta Andersson och Karin Starrin (c)
I skrivelsen från riksdagens revisorer framförs att intresset
för och deltagandet i jämställdhetsarbetet ligger på en mycket
låg nivå hos flera studerade myndigheter. Inte heller har den
s k 10.000-kronan hanterats på ett effektivt sätt.
Vi instämmer i den kritik som Riksdagens revisorer framför. Att
jämställdhetsarbetet inte får mer resurser och större intresse är dåligt ur
flera
synvinklar. Kvinnors kunskaper och kapacitet tas inte till vara. Dessa
synliggörs inte i de jämställdhetsplaner myndigheterna enligt lag skall
upprätta.
Riksdagen har haft en ambition att under perioden 1988-1993 uppnå
resultat på arbetsmarknaden genom att utbilda och rekrytera personer som
valt otraditionella yrken. För detta avsattes 350 milj kr. Denna så kallade
10.000-krona blev lika misslyckad  bland män som valt typiska kvinnoyrken
som det omvända. Deras annorlunda syn på arbetets innehåll och
organisation kommer inte fram.
Det avgörande för hur olika ekonomiska satsningar för att främja
jämställdheten ska slå igenom är att den myndighet, vanligtvis AMS, som får
hand om medlen väljer att hantera pengarna. Man måste snabbt ge tydliga
anvisningar till underställda för hur medlen ska användas. Myndigheter
måste respektera och uppfylla fattade beslut. Rutiner för genomförande
måste upprättas. Detta måste ges regeringen till känna.
JämO:s insatser måste under en period inriktas på kontroll av hur
myndigheter  och andra utformar sina jämställdhetsplaner.
Att kontrollera att informationen gått fram och blivit förstådd av berörda
handläggare är en viktig del av informationsarbetet.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att jämställdhetsplaner bör upprättas på varje
statlig arbetsplats,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att rutiner bör tas fram som uppfyller
lagstiftningen på jämställdhetsområdet,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att projekt formuleras som målmedvetet syftar
till att bättre könsfördelning på arbetsmarknaden uppnås.

Stockholm den 21 mars 1996
Margareta Andersson (c)

Karin Starrin (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1996-03-21 Bordläggning: 1996-03-26 Hänvisning: 1996-03-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)