med anledning av förs. 1999/2000:RR2 Riksdagens revisorers förslag angående Vägverket, Banverket och miljön

Motion 1999/2000:T3 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

av Per-Richard Molén m.fl. (m)
Miljöaspekter vid väg och
järnvägsinvesteringar
Vägverket och Banverket är enligt väglagen respektive lagen
om byggande av järnväg skyldiga att upprätta
miljökonsekvensbeskrivningar i samband med väg- och
järnvägsinvesteringar. Miljökonsekvensbeskrivningar är
viktiga instrument för att beakta miljökonsekvenser av en
investering. För att miljökonsekvensbeskrivningarna ska
fungera som avsett är det viktigt att de håller hög kvalitet
och att kunskapen om miljöaspekterna används hela vägen
från planering och projektering till genomförande. En
miljökonsekvensbeskrivning är ett beslutsunderlag.
Potentiella miljöproblem relaterade till ett projekt ska
analyseras och förslag till olika åtgärder för att förebygga
och begränsa uppkomsten av sådana skador ska redovisas.
Enligt Riksdagens revisorer finns brister när det gäller såväl Vägverkets
som Banverkets hantering av miljöaspekterna vid väg- och baninvesteringar.
Eftersom den här typen av infrastrukturella investeringar potentiellt kan ge
upphov till avsevärda miljöskador är det av stor vikt att miljöarbetet fungerar
för att begränsa negativa miljöeffekter. Ett exempel på när detta inte har
fungerat väl var vid planering och projektering av tunnelbygget vid
Hallandsåsen. Med en kvalitativt bättre miljöbedömning vid planerings-,
projekterings- och genomförandefasen av Hallandsåsprojektet hade sannolikt
en stor del av de nu uppkomna miljöskadorna kunnat undvikas.
Investeringar i vägar och järnvägar är viktiga och nödvändiga att genom-
föra. Det hör till sakens natur att det finns många synpunkter på väg- och
järnvägsprojekt, inte minst från markägare som blir direkt påverkade av
investeringarna. Det är av vikt att nödvändiga och berättigade väg- och järn-
vägsdragningar kan accepteras och få legitimitet även hos enskilda som
drabbas negativt av projektens genomförande. En förutsättning är då att
samhället kan påvisa att miljöaspekterna tas på allvar och att myndigheterna
har tillräcklig kompetens för att ta fram allsidiga och högkvalitativa besluts-
underlag bland annat i form av miljökonsekvensbeskrivningar. Moderata
samlingspartiet delar således Riksdagens revisorers uppfattning att såväl
Banverket som Vägverket måste bli bättre på att hantera miljöaspekterna vid
väg- och järnvägsinvesteringar.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om kvaliteten på miljökonsekvensbeskrivningar,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om miljökonsekvensbeskrivningar som besluts-
underlag,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om beaktande av miljöaspekterna från planering och
projektering till genomförande.

Stockholm den 27 oktober 1999
Per-Richard Molén (m)
Tom Heyman (m)
Lars Björkman (m)
Birgitta Wistrand (m)
Jan-Evert Rådhström (m)
Lars Elinderson (m)
Jeppe Johnsson (m)
Elizabeth Nyström (m)
Per Westerberg (m)
Fredrik Reinfeldt (m)
Karin Enström (m)
Göte Jonsson (m)
Ingvar Eriksson (m)
Carl G Nilsson (m)
Catharina Elmsäter-Svärd (m)
Lars Lindblad (m)
Per-Samuel Nisser (m)
Berit Adolfsson (m)
Inger René (m)
Anders G Högmark (m)
Patrik Norinder (m)
Ola Sundell (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-27 Bordläggning: 1999-10-28 Hänvisning: 1999-10-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)