med anledning av förs. 2001/02:RR17 Riksdagens revisorers förslag angående internationella freds- och hjälpinsatser

Motion 2001/02:U4 av Bertil Persson m.fl. (m)

av Bertil Persson m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen begär hos regeringen en snabb översyn av resursbehov för Sveriges internationella freds- och hjälpinsatser såväl personellt som materiellt.

  2. Riksdagen begär att samtliga kostnader för Sveriges internationella freds- och hjälpinsatser förs till en särskild gemensam budgetpost i kommande budgetförslag.

Motivering

Revisorerna pekar på att det finns ett betydande behov av översyn av de internationella freds- och hjälpinsatserna.

Från Moderaternas sida anser vi att det finns ett betydande behov av samordning mellan konfliktförebyggande åtgärder och civila och militära insatser. Fredsinsatser och hjälpinsatser måste koordineras effektivare, och svenska och andra internationella insatser måste kunna integreras på ett framgångsrikt sätt. Detta ställer krav på koherens i beslutsfattandet inom regeringskansli och myndigheter, och förutskickar betydande utbildningsbehov. Hittillsvarande ad hoc-lösningar har visat sig innebära klara suboptimeringar.

Det finns också ett starkt behov av en snabb översyn av såväl beredningsarbetet som organisationsformerna och anslagsstrukturen för att uppnå effektivitet i insatserna och transparens i de ekonomiska åtagandena. En sådan översyn måste ske skyndsamt. Försvarsmaktens ökade behov av resurser personellt, materiellt och förbandsmässigt måste klarläggas; och särskilt viktigt är det härvid att separera de internationella åtagandena från den ordinarie verksamheten inom försvaret. De insatser som Sida och Sida-stödda enskilda organisationer genomför bör redovisas och kontinuerligt utvärderas. Samtliga insatser för internationella freds- och hjälpinsatser måste sammanföras till en budgetpost.

En snabb översyn behövs också vad gäller utbildningsbehovet och de uppenbara samordningskrav som föreligger. Ett optimalt utnyttjande av tillgängliga resurser för att täcka utbildningsbehoven inom försvaret, polisen, Sida, de enskilda organisationerna och Räddningsverket är nödvändigt. Detta talar starkt för att kompetensklustret inom Mälardalsregionen måste vara navet i en ökande samlokalisering. Rekrytering och meritvärdering måste också ses över i detta sammanhang.

Från moderat sida stöder vi starkt de av Riksdagens revisorer framlagda förslagen.

Stockholm den 4 april 2002

Bertil Persson (m)

Göran Lennmarker (m)

Liselotte Wågö (m)

Sten Tolgfors (m)

Karin Enström (m)

Roy Hansson (m)

Birgitta Wistrand (m)

Gustaf von Essen (m)

Hans Hjortzberg-Nordlund (m)

Henrik S Järrel (m)

Lennart Fridén (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-04-04 Bordläggning: 2002-04-05 Hänvisning: 2002-04-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)