med anledning av framst. 2004/05:RRS22 Riksrevisionens styrelses framställning angående arbetslöshetsförsäkringen - kontroll och effektivitet

Motion 2004/05:A10 av Carl B Hamilton m.fl. (fp)

av Carl B Hamilton m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om de åtgärder regeringen bör vidta för att åstadkomma skärpt efterlevnad hos de aktörer som ansvarar för arbetslöshetsförsäkringen.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall följa upp efterlevnaden inom arbetslöshetsförsäkringen och återkomma till riksdagen med en redogörelse av denna uppföljning.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en allmän arbetslöshetsförsäkring.

Motivering

Riksrevisionen har granskat hur arbetslöshetsförsäkringen hanteras av arbetsförmed­lingen och arbetslöshetskassorna. Av granskningen har framgått att det finns stora brister i tillämpningen av regelverket kring arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsförmed­lingen följer bara i hälften av de granskade fallen de regler som föreskriver att alla anvisningar om lämpligt arbete ska följas upp. Endast 20 procent av de granskade regelbrotten under 2003 ledde till att rätten till ersättning ifrågasattes. Av granskningen framgick också att arbetslöshetskassorna hade olika utredningsrutiner och att graden av sanktioner varierade mellan kassorna.

Mot bakgrund av granskningen delar Folkpartiet den kritik mot arbetslöshetsförsäkringens tillämpning som Riks­revisionen har. Folkpartiet instämmer också i de förslag till åtgärder som Riksrevisionen lägger fram. Dessa åtgärder kan vara ett första steg mot att säkra en bättre kontroll över arbetslöshetsförsäkringens tillämpning och en mer enhetlig och rättssäker tillämpning av regelverket.

Folkpartiet anser dock att de brister i hanteringen av arbetslöshetsförsäkringen som framgått av granskningen i grunden beror på det splittrade sätt som försäkringen är organiserad på. Arbetslöshetsförsäkringen finansieras till drygt 90 procent av skatter och staten bestämmer även försäkringens regelverk. En arbetslös har trots det inte rätt till full ersättning från arbetslöshetsförsäkringen om inte han eller hon i god tid sökt medlem­skap i någon av de 39 enskilda arbetslöshetskassor som ansvarar för medlems­frågor och administrerar utbetalningen av ersättningarna. Ansvaret för att försäkringens regelverk tillämpas delas mellan arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna.

Av erfarenheten att döma innebär att en allmän försäkring administreras av många olika kassor, med olika tradi­tio­ner och förutsättningar, en risk för att försäkringens regler tillämpas på olika sätt. Detta är något som framgått tydligt av Riksrevisionens granskning.

Folkpartiet vill därför att arbetslöshetsförsäkringen ska vara allmän och inkludera alla som arbetat tillräckligt länge för att kvalificera sig för ersättning. Om de förändringar i tillämpning av regelverket som Riksrevisionen föreslår inte genomförs och sedan leder till att de brister som uppdagats försvinner bör riksdagen fatta beslut om att organisera arbetslöshetsförsäkringen på ett annat sätt än i dag för att se till att regelverket efterlevs och att alla medlemmar i försäkringen behandlas rättvist och rättssäkert.

Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 1 juni 2005

Carl B Hamilton (fp)

Tina Acketoft (fp)

Mauricio Rojas (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2005-06-02 Bordläggning: 2005-06-03 Hänvisning: 2005-06-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)