med anledning av framst. 2005/06:RRS24 kvaliteten i elöverföringen

Motion 2005/06:fp1356 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen tar initiativ till en utredning av innebörden av ellagens bestämmelser om kvalitet i elöverföringen som behandlar både spänningskvalitet och avbrott.

Motivering

Sedan 1 juli 2002 innehåller ellagen 3 kap. 9 § andra stycket en bestämmelse om att överföringen av el skall vara av god kvalitet. Under beredningen av förslaget till denna bestämmelse framförde flera remissinstanser kritik mot Elnätsutredningens förslag.

Behandlingen har inneburit en felaktig tågordning. Det rätta hade varit att först låta Energimyndigheten utreda hur de aktuella föreskrifterna skall utformas och innehållet i dessa. Därefter hade regeringen kunnat lämna ett förslag till riksdagen. Nu gjorde regeringen tvärtom och lät riksdagen fatta beslut utan att egentligen veta vad beslutet innebär. Visserligen sades allmänt att föreskrifterna skulle innehålla riktvärden avseende antal strömavbrott och deras varaktighet, spänningsvariationer, orsaken till avbrotten, etc., men detta gav ingen klar och entydig bild av vad som avses. Några föreskrifter har hittills inte kommit till stånd. Detta har Folkpartiet tidigare kritiserat regeringen för.

Riksrevisionen har nu uppmärksammat att denna brist på precisering av god kvalitet medför att myndigheternas tillsyn blir lidande. Bara elavbrott längre än tre minuter omfattas av tillsynen. För kortare avbrott och bristande spänningskvalitet finns det ingen tillsyn alls, trots att sådana brister orsakar betydande kostnader för elanvändarna.

Vi instämmer i Riksrevisionens styrelses förslag om att regeringen bör ta initiativ till en utredning av innebörden av ellagens bestämmelser om kvaliteten i elöverföringen.

Stockholm den 11 maj 2006

Eva Flyborg (fp)

Yvonne Ångström (fp)

Nyamko Sabuni (fp)

Sverker Thorén (fp)

Hans Backman (fp)

Carl B Hamilton (fp)