med anledning av framst. 2006/07:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2006

Motion 2006/07:Fi1 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2006/07:Fi1

av Lars Ohly m.fl. (v)

med anledning av framst. 2006/07:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2006

1 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ett nytt penningpolitiskt system.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att full sysselsättning ska ingå i målformuleringen för den samlade ekonomiska politiken.

2 Sammanfattning

Den nuvarande svenska penningpolitiska modellen – som fastställs i riksbankslagen och i Riksbankens styrdokument – är ett institutionellt uttryck för en nyliberal grundsyn på ekonomi och politik. Den har till syfte att minska de folkvaldas möjligheter att föra en ekonomisk politik
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-03-12 Bordläggning: 2007-03-13 Hänvisning: 2007-03-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)