med anledning av framst. 2007/08:RRS14 Riksrevisionens styrelses framställning angående insatser för att hantera omfattande elavbrott

Motion 2007/08:Fö8 av Kristina Zakrisson m.fl. (s)

av Kristina Zakrisson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser för att hantera omfattande elavbrott.

Motivering

Tillgång till el är grundläggande för att hela vårt samhälle ska fungera. Det handlar om verksamheter som exempelvis telekommunikationer, sjukvård, uppvärmning och betalningsförmedling. Samhället måste därför ha beredskap att kunna upprätthålla en grundläggande funktion också vid omfattande tekniska fel, inverkan av svåra naturfenomen eller antagonistiska handlingar. Av den anledningen har Riksrevisionen granskat statens insatser vid omfattande elavbrott.

Riksrevisionen avser i sin granskning elavbrott som omfattar flera regioner eller har nationell omfattning som helt eller delvis berör stamnätet. Avbrottet ska också vara så långvarigt att viktiga samhällsfunktioner kan drabbas allvarligt.

Det som Riksrevisionen inte har granskat är samhällets ansvar för elavbrott som uppkommer till följd av tvist mellan elleverantör och kund, såsom är fallet i Haparanda och Övertorneå kommuner. Där hotar bristen på elleveranser att bli samhällsfarlig, när vitala funktioner som vattenförsörjning, vård av äldre, räddningstjänst m.m. kan sättas ur spel i brist på el.

Styrelsen för Riksrevisionen noterar att regeringen i budgetpropositionen för 2008 anfört att man kommer att överväga Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer samt att man har för avsikt att därefter återkomma till riksdagen om lämpliga åtgärder vad gäller statens insatser för att hantera omfattande elavbrott. I likhet med styrelsen anser vi att det är angeläget att åtgärder vidtas snarast för att komma till rätta med de brister som framkommit. När det gäller problem med elleveranser vid tvist har Elsäkerhetsverket utarbetat ett förslag till lag, som skärper kravet på säker leverans av el. Förslaget kom redan under våren och ska vara remissbehandlat men har ännu inte inlämnats till riksdagen. Det är ytterst angeläget att regeringen snarast lägger fram förslag som undanröjer möjligheten för sådana bolag att vidta samhällsfarliga åtgärder.

Stockholm den 30 oktober 2007

Kristina Zakrisson (s)

Maria Stenberg (s)

Lars U Granberg (s)

Karin Åström (s)

Leif Pettersson (s)

Hannah Bergstedt (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2007-10-31 Bordläggning: 2007-11-01 Hänvisning: 2007-11-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)