med anledning av framst. 2012/13:RS7 Omställningsstöd för riksdagsledamöter

Motion 2012/13:K7 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen beslutar om ändring i lagen om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter 13a kap. 1 § sista meningen enligt vad som anförs i motionen.

  2. Riksdagen beslutar om ändring i lagen om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter 13 kap. 1 § sista meningen enligt vad som anförs i motionen.

  3. Riksdagen beslutar att 13a kap. 12 § i lagen om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter tillförs en ny punkt enligt vad som anförs i motionen.

Reglerna ska gälla alla som väljs in 2014

Förslagen i propositionen grundar sig på Villkorskommitténs utredning 2012/13:URF1 Omställningsstöd för riksdagsledamöter. I direktiven till denna utredning angavs att de nya bestämmelserna inte ska gälla för de ledamöter som invaldes till riksdagen före 2014. Vänsterpartiet anser att det enda rimliga är att samma regler och villkor gäller för alla som inväljs och vi avslår förslaget att de ledamöter som redan suttit en eller flera mandatperioder ska få förmånligare regler än de som kommer som nyvalda.

Vi föreslår att riksdagen beslutar att det nya kapitlet 13a 1 § sista meningen i lagen om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter ges följande lydelse: ”Bestämmelserna i detta kapitel gäller för ledamöter som väljs in i riksdagen genom valet 2014 eller som inträder senare i riksdagen.” Detta bör riksdagen besluta.

Ledamöter som tidigare lämnat riksdagen

Vi tillstyrker i övrigt de förändringar som föreslås för de riksdagsledamöter som redan före 2014 har lämnat riksdagen. Vänsterpartiet föreslår därför att riksdagen beslutar att 13 kap. 1 § sista meningen i lagen om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter ges följande lydelse: ”Bestämmelserna gäller de ledamöter som har lämnat riksdagen före valet 2014.” Detta bör riksdagen besluta.

12 § Avräkning av andra inkomster

I förslaget till vilka inkomster överstigande ett basbelopp som ska minska stödet ingår vanlig lön, pension, livränta och andra inkomster men inte kapitalinkomster. Vänsterpartiet föreslår att kapitalinkomster ska avräknas genom att 13a kap. 12 § i lagen om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter i uppräkningen tillförs en ny punkt enligt följande: 5. Inkomst av kapital”. Detta bör riksdagen besluta.

Stockholm den 26 juni 2013

Mia Sydow Mölleby (V)

Bengt Berg (V)

Marianne Berg (V)

Amineh Kakabaveh (V)

Lars Ohly (V)

Eva Olofsson (V)

Lena Olsson (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-06-26 Bordläggning: 2013-06-27 Hänvisning: 2013-06-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)