med anledning av framst. 2018/19:RB4 Statistik över hushållens tillgångar och skulder

Motion 2018/19:3103 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår förslaget att riksdagen ställer sig bakom det som Riksbanken anför om behovet av ny statistik över hushållens tillgångar och skulder.

Motivering

Riksbanken anför i framställning 2018/19:RB4 att riksdagen ska medge lagstöd för insamling och upprätthållande av statistik på individ-/hushållsnivå avseende tillgångar och skulder. Emedan argumenten som anförs härav inte är oväsentliga så måste de vägas mot ett antal, enligt vår mening tyngre, motargument.

Den integritetskränkning ett sådant förfarande medför ska inte underskattas. Det är också det grundläggande skälet till att det i svensk rätt är en ambition att särskilt integritetskänslig information ska vara reglerad i lag, och att Riksbanken därför i dag inte har tillräckligt lagstöd för att samla in personuppgifter i den omfattning som efterfrågas.

Den säkerhetsmässiga aspekten ska heller inte underskattas. Om föregående mandatperiod ska vara någon vägledning så lämnar it-säkerheten på våra respektive myndigheter en del i övrigt att önska. Ett register med samtlig information om samtliga medborgares personuppgifter respektive förmögenheter som hamnar i orätta händer skulle medföra enorma kostnader och problem.

Slutligen finns också ett ytterst konkret skäl till att lagstödet för ett förmögenhets­register på individnivå saknats sedan 2007, och det är att förmögenhetsskatten då av­skaffades. Ett förmögenhetsregister skulle kunna ses som ett preludium till en återinförd förmögenhetsskatt, vilket Sverigedemokraterna är starkt kritiska till. Även om detta troligen inte är Riksbankens ambition, så blir effekten likväl att man underlättar för en återinförd förmögenhetsskatt, och eftersom finansministern vid flertalet tillfällen uttalat sig positivt till höjda kapitalskatter så vore det en farlig väg att gå.

Med anledning av det ovan anförda bör riksdagen avslå Riksbankens framställning.

Oscar Sjöstedt (SD)

Dennis Dioukarev (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2019-05-16 Bordlagd: 2019-06-03 Granskad: 2019-06-03 Hänvisad: 2019-06-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)