med anledning av prop. 1987/88:176 om

Motion 1987/88:So33 av Ingegerd Anderlund m. fl. (s)

av Ingegerd Anderlund m. fl. (s)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1987/88:So33

av Ingegerd Anderlund m. fl. (s)
med anledning av prop. 1987/88:176 om
äldreomsorgen inför 90-talet

Ett stort problem inom den sociala hemtjänsten i dag är att kunna rekrytera
och behålla personal. Det gäller att snabbt sätta till extra ordinära åtgärder
bl. a. för att förbättra arbetsmiljön och tillgodose utbildningsbehovet.

Arbetarskyddsstyrélsefis utvärdering av de allmänna rådén, AFS 1984:11
”Omvårdnadsafbete i hemmiljö”, visar på allvarliga brister i arbetsmiljön.
De allmänna råden har inte haft tillräckligt genomslag i kommunerna och
utvärderingen pekar på att åtgärder måste till för att intensifiera arbetet
med att förbättra arbetsmiljön.

Socialstyrelsens rapport ”Personalförsöijningen inom hemtjänsten” understryker
också behoven av förbättringar i arbetsmiljön inom den sociala
hemtjänsten.

Det är otillfredsställande att arbetsmiljöfrågorna inte starkare framtonas i
propositionen.

Bostadens läge, storlek och skick underlättar eller försvårar vård i hemmiljö.
Det har också framkommit att utrymmen ofta saknas för tekniska
hjälpmedel. Därför har informationen till personalen stor betydelse och att
där finns möjligheter till förbättringar genom att statsbidrag och bidrag kan
erhållas till bostadsanpassning så att de aktivt kan verka för förbättringar.
Propositionen betonar under punkt 7.2 behovet av en förändring av arbetsorganisationen
inom den sociala hemtjänsten.

Vi delar den uppfattningen och vill framhålla betydelsen av att arbetsledarnas
roll förändras till att vara mer stödjande och uppmuntra till initiativ.
I anslutning härtill är det mycket viktigt att även peka på arbetsledarens
ansvar för arbetsmiljön, såväl den fysiska som psykosociala.

Propositionen uttalar att hög prioritet bör ges åt personalpolitiska insatser
inom äldreomsorgen. Riksdagen har beslutat att anvisa 200 milj. kr.
under två år för detta ändamål. Det skall fördelas till kommunerna på
samma sätt som schablondelen av statsbidraget. Det är, menar vi, på sikt
inte tillräckligt med generella bidrag utan krav på prestationer.

För att lösa de stora problemen med att rekrytera och behålla personal är
det nödvändigt att inom ramen för anvisade medel komma med konkreta
förslag till åtgärder. Exempel på sådana åtgärder kan vara att, som socialstyrelsen
föreslagit i sin rapport, dels stimulera utbildning av redan anställd
personal genom ett statsbidrag till vikariekostnaden för den personal som är
under utbildning, dels betala ett högre statsbidrag till inrättande av heltidstjänster.

Vidare bör årsarbetarbidraget knytas till utbildningskrav på vårdbiträden
i hemtjänsten. På så sätt knyts bidragen till en prestation som kommunerna
måste utföra.

Behoven av utbildningsinsatser är mycket stora. Det gäller såväl grund- Mot. 1987/88
utbildning som fortbildning av personalen inom den sociala hemtjänsten. So33

Grundutbildningen måste utökas genom att både ungdomsutbildningen och
utbildning inom vuxenutbildningen av redan anställda får ökade resurser. I
avsnitt 9.3 hänvisar statsrådet till att utbildningsministern ämnar vidta åtgärder
i denna riktning.

De flesta som i dag saknar utbildning inom hemtjänsten tillhör gruppen
som skall prioriteras i vuxenutbildningen. Det är också av det skälet lämpligt
att utöka den totala resursramen inom den kommunala vuxenutbildningen.
Vuxenutbildningen bör få sådana ramar att den utöver grundutbildningen
kan inrymma delar av fortbildning av vårdbiträden.

Propositionen hänvisar till skolöverstyrelsens uppdrag att utvärdera försök
med alternativa grundutbildningar för vårdbiträden. Vidare sägs i propositionen
att ambitionen i första hand skall vara att utveckla yrkeskunnandet
bland berörd personal.

Det är enligt vår mening lika viktigt att alla i sin grundutbildning får
studera de ämnen som ligger till grund för såväl allmän som särskild behörighet
till vidare studier inom det egna yrkesområdet.

Propositionen pekar i avsnitt 7.4 ”Dagverksamhet” på att ett varierat
utbud av dagverksamhet för äldre behövs för att ge behandling, rehabilitering,
sysselsättning och gemenskap.

Detta är självklart ett viktigt inslag i hemtjänsten. Men det är av lika stor
betydelse att framhålla arbetet med att förebygga ett ökat hjälpbehov. Det
gäller att i ett tidigt skede ta till vara och bygga upp de resurser som
vårdtagaren har. Vårdbiträdena kan utföra dessa grundläggande insatser
genom sina kontinuerliga kontakter med de äldre. Sådana insatser bör utgå
från en individuell plan som utarbetats gemensamt mellan vårdtagaren och
vårdbiträdet. Personal med specialiserad utbildning inom området kan fungera
som handledare och utbildare av vårdbiträdena.

I övrigt bör sådana kunskaper om förebyggande åtgärder ingå som en
naturlig del i grundutbildningen i framtiden.

I avsnitt 12 ”Uppföljning och utvärdering” föreslås att samhällets uppföljning
och utvärdering av äldreomsorgen behöver förbättras. Inom ramen
för den uppföljningen bör kommunerna åläggas att redovisa utbildningsplaner
som innefattar uppgifter om andelen personal som saknar grundutbildning
och hur man planerar att ge dem en grundutbildning inom yrket.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att anslaget till personalpolitiska insatser på sikt
knyts till redovisade prestationer från kommunernas sida,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att det föreslagna årsarbetarbidraget till kommunerna
bör vara förbundet med utbildningskrav för vårdbiträden
inom den sociala hemtjänsten,

16

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i Mot. 1987/88
motionen anförts om att kommunerna bör åläggas att redovisa ut- So33
bildningsplaner som innefattar uppgifter om dels andelen personal

som saknar grundutbildning, dels planerade utbildningsinsatser,

4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om behovet av att den totala resursramen inom
kommunal vuxenutbildning utökas så att den även inrymmer delar av
fortbildning för vårdbiträden inom den sociala hemtjänsten,

5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att alla som arbetar inom den sociala hemtjänsten
bör få information om att statsbidrag och bidrag till bostadsanpassning
kan sökas,

6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om arbetsledarens ansvar för den fysiska arbetsmiljön.

Stockholm den 6 juni 1988

Ingegerd Anderlund (s)

Sylvia Pettersson (s) Berit Bölander (s)

17

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1988-06-06 Bordläggning: 1988-06-07 Hänvisning: 1988-06-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (12)