med anledning av prop. 1987/88:176 om äldreomsorgen inför 90-talet

Motion 1987/88:So34 av Inga-Britt Johansson och Roland Sundgren

av Inga-Britt Johansson och Roland Sundgren
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1987/88:So34

av Inga-Britt Johansson och Roland Sundgren

båda (s)

med anledning av prop. 1987/88:176 om
äldreomsorgen inför 90-talet

I propositionen understryks vikten av att underlätta för äldre att bo kvar i
sin invanda miljö så länge som möjligt, Ett viktigt inslag för att möjliggöra
detta saknas dock helt och det gäller dpn tekniska utvecklingen i form av
framtagande av bättre utrustning sorn gör det möjligt både för den äldre att
själv klara fler funktioner och för hemvårdspersonalen att lättare klara sina
arbetsuppgifter,

I utredningen SOU 1985:32 ”Hushållning för välfärd” påpekades behovet
av ökade insatser på forskning och teknisk utveckling inom äldre- och
handikappområdet. Mycket kunskap saknas om dessa brukargrupper, speciellt
när det galler funktionella data.

Institutionen för konsumentteknik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg
har under ett antal år agnat sig åt tvärvetenskaplig forskning rörande
teknik för äldres hemmaboende och vård i hemmet dvs. boendeutrustning
anpassad efter äldres krav och funktionella förmåga. Som exempel kan här
nämnas några projekt som har genomförts i samarbete mellan institutionen,
kommuner, STU och företag inom Hemtjäpstprojektet.

Göteborgs kommun; Utveckling av toalettsystem med stödfunktioner för
personer med funktiansnedsättningar.

Halmstads kommun: Sängens mjukutrustning för att fylla behoven vid
vård i hemmet av helt eller delvis inkontinenta patienter.
Utveckling av de s. k. tvättpaketen.

Lidingö kommun: Utveckling av en varmmatlagningsutrustning för

personer med funktionsnedsättningar.

Solna kommun: Utveckling av säng och sängkomplement för hem

tjänstens brukare, dvs. vårdad och vårdare.
Brukarna har i samtliga fall varit direkt involverade i utvecklingsarbete, och
man har använt teknikupphandlingen som metod.

Det är viktigt att säkerställa ett fortsatt stöd till den här påbörjade
utvecklingen. Många människor inom den sociala sektorn har svårt att se en
teknisk lösning på ett problem och en del är direkt rädda för tekniken. Det
är därför viktigt att understryka att teknik inte är människofientlig utan
tvärtom kan underlätta och göra tillvaron meningsfull inte minst för människor
med funktionshinder som med rätt utrustning kan klara ex. sina
hygieniska ptohlem själva.

Rätt teknikutveckling kommer också att kunna nedbringa hemvårdarnas
yrkesskador och underlätta rekryteringen av personal.

Det finns alltså en del kunskaper om problem och hur de kan lösas på
olika håll, men det är svårt att få genomslag i den praktiska hanteringen.

Informationen når inte ut till de människor som sköter upphandling och Mot. 1987/88
beslutar om olika insatser. Mindre kommuner vet inte om att man kan få So34
hjälp med både pengar och experter för att vara med i utvecklingen.

I socialstyrelsens uppdrag att på central nivå svara för samordning av
dokumentation om forsknings- och utvecklingsarbete inom äldreområdet
bör alltså även den tekniska delen ingå. Socialstyrelsen bör också ta initiativ
till att tekniska aspekter kommer med i utvecklingsarbetet på regional nivå.

Dessutom bör det uppdrag som regeringen nyligen gett delegationen för
social forskning och forskningsrådsnämnden om att utarbeta ett initiativprogram
inom äldreforskningen utökas till att även omfatta den tekniskt inriktade
äldreforskningen.

Hemställan

Med hänvisning till det ovan anförda hemställs

1. att riksdagen sorn sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om dels behovet av samordning och information om
forsknings- och utvecklingsarbete inom äldreområdet även inom det
tekniska området, dels att utvecklingen av tekniska lösningar bör
komma med i det regionala utvecklingsarbetet,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att programarbetet inom äldreforskningen som
delegationen för social forskning och forskningsrådsnämnden bedriver
bör utökas till att omfatta även den tekniskt inriktade äldreforskningen.

Stockholm den 6 juni 1988

Inga-Britt Johansson (s) Roland Sundgren (s)

19

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1988-06-06 Bordläggning: 1988-06-07 Hänvisning: 1988-06-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)