med anledning av prop. 1987/88:176 om

Motion 1987/88:So35 av Margitta Edgren (fp)

av Margitta Edgren (fp)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1987/88:So35

av Margitta Edgren (fp)

med anledning av prop. 1987/88:176 om

äldreomsorgen inför 90-talet

Den sociala hemtjänsten har en nyckelroll i kommunernas äldrevård. Hur vi
klarar av att hålla en bra standard på den kommer att vara en ödesfråga för
äldrevården framöver. Alla vill vi få möjlighet att välja var vi vill bo när de
egna krafterna sviktar och vi behöver omsorg från andra. Skall denna
valfrihet bli reell beror på hur kommunerna lyckas att rekrytera och behålla
människor som vill arbeta i hemtjänsten och ge social service.

Flera utredningar och rapporter har talat om hemtjänstens kris. Det
fattas personal redan i dag. De som redan är anställda sliter ut sig och måste
långtidssjukskrivas eller byta yrke. Det är svårt att rekrytera nya som ser
hemtjänsten som sitt framtida yrke. Arbetet är mycket tungt fysiskt. Tunga
lyft i svåra lägen eftersom vården sker i hem. Hem vars toaletter t. ex. inte
är byggda för att två skall få plats samtidigt. De som behöver vård vill inte
gärna ha olika lyfthjälpmedel installerade i sitt hem. De kan inte gärna se de
långsiktiga effekterna för vårdarnas hälsa.

Arbetet är psykiskt tungt. Man arbetar oftast ensam med människor som
tillhör en annan generation och därmed har andra värderingar. Vårdarna
måste vara lyhörda och flexibla och inte ta illa upp av missförstånd baserade
på olikheter i bakgrund och uppfostran. Det är inte ovanligt att anhöriga
visar oförståelse inför att den som vårdar inte hinner utföra alla de arbetsuppgifter
som man vill ha gjorda. Kommunens sociala myndighet gör också
begränsningar i de arbetsuppgifter som en vårdare får utföra, och det är
svårt att förklara och försvara när det inte finns någon annan som kan hjälpa
till. De flesta inom hemtjänsten arbetar halvtid. Många vårdbiträden säger
att de inte orkar arbeta heltid, vilket jag tycker är en signal på att något är
fel i systemet. Arbetet måste organiseras så att det är möjligt att arbeta
heltid. Alternativt får vi acceptera att för denna typ av arbeten betyder en
heltid färre timmar än för andra arbeten.

Arbetets innehåll bör ses över. Jag ifrågasätter om det är god arbetsorganisation
att vårdaren går till affärer och handlar på arbetsställe efter
arbetsställe. Självklart ifrågasätter jag inte detta om den som får tillsynen
kan/vill gå tillsammans med vårdaren till affären. Arbetet måste kunna
organiseras så att viktig arbetstid kan ägnas åt samtal människor emellan
o. d. och inte åt att gå i och ur affärer.

Det finns en byråkrati inom hemtjänsten. Det borde vara naturligt att de
som skall utföra arbetet - ge service - också deltar i planeringen av den. De
som varje dag träffar ”sina” pensionärer kan själva bedöma när vårdbehoven
ökar eller minskar, när hjälpmedel måste anskaffas och borde därför
också ha befogenheter att göra dessa bedömningar bl. a.

Med denna motion vill jag att arbetstider, arbetsorganisation och arbets- Mot. 1987/88
innehåll för hemtjänstens personal ses över. So35

Hemställan

Med stöd av det som framförts ovan hemställer jag

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts om den sociala hemtjänsten.

Stockholm den 6 juni 1988
Margitta Edgren (fp)

21

,-:v

Graphic Systems Stockholm 1988

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1988-06-06 Bordläggning: 1988-06-07 Hänvisning: 1988-06-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)