med anledning av prop. 1988/89:141 om beskattning av dödsbos skogskontomedel m.m. i vissa fall

Motion 1988/89:Sk60 av Görel Thurdin m.fl. (c)

av Görel Thurdin m.fl. (c)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:Sk60

av Görel Thurdin m.fl. (c)

med anledning av prop. 1988/89:141 om
beskattning av dödsbos skogskontomedel m.m. i
vissa fall

I proposition föreslås — äntligen — lagändringar syftande till att begränsa
de negativa skattekonsekvenser som på grund av de från den 1 januari i fjol
gällande nya arvsreglerna kan bli följden för den som blivit änka/änkling
därefter. Genom att efterlevande make nu ensam ärver hela boet, därest ej
den avlidne hade barn som inte även var den efterlevandes, leder dödsfallet
vanligen till att en avliden jordbrukares medel på skogskonto måste upplösas
och tas upp till beskattning under dödsåret. Motsvarande gäller medel
på upphovsmannakonto och uppfinnarkonto liksom avsättningar till allmän
investeringsreserv m.m.

När förslaget till äktenskapsbalk och ändrade arvsregler behandlades i
lagutskottet framhöll utskottets icke-socialistiska ledamöter i en till betänkandet
LU 1986/87:26 fogad reservation vikten av att alla skattemässiga
konsekvenser skulle vara helt klarlagda och lösta innan de nya familjerättsliga
reglerna trädde i kraft. Så blev tyvärr inte fallet.

De i den nu framlagda propositionen behandlade skattefrågorna uppmärksammades
av skatteutskottet (SkU 1987/88:14) strax innan de nya
arvsreglerna trädde i kraft den 1 januari 1988, och utskottet förutsatte den 3
december 1987 att regeringen ”snarast” skulle lägga fram förslag så att ej
avsedda skatteeffekter skulle undvikas. Eftersom förslag ej framlades har vi
från centerpartiet i motioner (1987/88:Sk405 och 1988/89:Sk4) tagit upp
frågan och krävt riksdagsuttalande till regeringen samt reserverat oss för
bifall till dessa motioner.

När förslaget nu äntligen framläggs för att tillämpas fr o m årets taxering
och därmed på dödsfall som inträffat fr o m den 1 januari i fjol kan vi
konstatera att problemen inte blir lösta på ett tillfredsställande sätt genom
förslagen i propositionen.

Bästa lösningen för den som överraskande blir änka eiler änkling skulle
vara att hon eller han fick överta medel på skogskonto m.m. så att inga
omedelbara skattekonsekvenser uppstår som följd av dödsfallet. Regeringen
har i stället valt lösningen att medel på skogskonto m.m. och allmän
investeringsreserv skall tas upp till beskattning på grund av dödsfallet men
att beloppet får nedsättas med en fjärdedel vid beräkning av nettointäkt.

Eftersom förslaget framlagts först nu och de nya reglerna måste tillämpas
vid årets taxering är det nödvändigt att riksdagen fattar beslut nu i vår.
Några praktiska möjligheter för riksdagen att med anledning av propositio

nen begära ändrade förslag från regeringen synes på grund av tidsnöden ej Mot. 1988/89

föreligga. I den utsträckning propositionens förslag ej bör bifallas måste Sk60

därför riksdagen direkt fatta beslut härom efter beredning i skatteutskottet.

Vid bedömning av regeringsförslaget måste beaktas dels anledningarna
till att avsättningar och dylikt görs av jordbrukare och andra företagare,
dels situationen för en nybliven änka/änkling.

Insättningar av medel på skogskonto görs för att utjämna inkomster mellan
olika år på grund av att skogsinkomster kan fördela sig mycket olika
mellan åren. Dessutom fyller skogskontona en viktig uppgift för att jordbrukare
skall kunna anpassa sina intäkter till omkostnaderna under olika
år.

Avsättningar till allmän investeringsreserv görs för framtida investeringar
i jordbruk eller rörelse och är — liksom skogskontot — bundet till förvärvskällan.

Med propositionens förslag leder en makes bortgång till att de avsättningar
som den bortgångne — och i många fall i praktiken makarna tillsammans
— gjort för framtida investeringar i sitt jordbruk eller sin rörelse
måste upplösas i stället för att kvarstå till dess det är möjligt och lämpligt att
genomföra avsedd investering.

Enligt vår mening talar starka skäl för att i de fall den efterlevande maken
övertar fastighet/rörelse och avser att driva verksamheten vidare bör vederbörande
utan skattekonsekvenser få överta investeringsreserven så att den
— trots den olycka som drabbat familjen genom en makes bortgång — kan
få utnyttjas för de investeringar som makarna eller familjen avsett.

Även vad gäller den skattemässiga behandlingen av skogskonto efter
makes bortgång talar enligt vår mening starka skäl för att änkan/änklingen
skall få överta dessa medel utan omedelbara skattekonsekvenser. Eftersom
skogskontot syftar till att utjämna en jordbrukares nettointäkt mellan olika
beskattningsår finner vi det inte vara rimligt att en makes bortgång skall
leda till att skogskontot måste avslutas och tas upp till beskattning redan
under dödsåret. Behovet av inkomstutjämning upphör ju inte genom att
den ene maken avlider.

Motsvarande synpunkter kan läggas på övriga i propositionen behandlade
avsättningar.

Vi finner anledning ifrågasätta om sådana på grund av dödsfallet överraskande
skattekonsekvenser som propositionens förslag leder till står i
överensstämmelse med syftet med den familjerättsliga reform som främst
var avsedd att stärka den efterlevande makens ställning.

Enligt vår mening tillgodoser inte regeringsförslaget den efterlevande
makens befogade intresse av att kunna låta avsatta medel stå kvar i avvaktan
på genomförande av avsedda investeringar eller för resultatutjämning
mellan olika år.

Eftersom det för vissa änkor/änklingar, t.ex. för dem som ej avser att
genomföra planerade investeringar på grund av makes bortgång eller ej är i
behov av resultatutjämning, kan vara en fördel att kunna utnyttja de i propositionen
föreslagna speciella beskattningsreglerna bör valfrihet råda
mellan att tillämpa regeringens förslag och de av oss förordade reglerna.

Riksdagen bör alltså enligt vår mening i samband med behandling av 4

propositionen besluta att komplettera det i propositionen framlagda lagför- Mot. 1988/89

slaget med en rätt för efterlevande make att utan skattekonsekvenser överta Sk60

den avlidnes medel på skogskonto m.m. och allmänna investeringsreserv
samt fond för återanskaffning av fastighet i det fall han eller hon övertar
fastigheten/rörelsen och avser att driva verksamheten vidare.

Vi förutsätter att skatteutskottet utarbetar erforderlig lagtext.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen beslutar att komplettera förslaget till lag om beskattning
av dödsbos skogskontomedel m.m. i vissa fall med rätt för efterlevande
make att överta medel på skogskonto m.m. i det fall vederbörande
övertar fastigheten/rörelsen.

Stockholm den 21 april 1989
Görel Thurdin (c)

Ivar Franzén (c) Rolf Henneryd (c)

Gunilla André (c) Håkan Hansson (c)

Karin Starrin (c) Martin Olsson (c)

Gunnar Björk (c)

5

Svenskt Tryck Stockholm 1989

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-04-21 Bordläggning: 1989-04-24 Hänvisning: 1989-04-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)