med anledning av prop. 1990/91:145 Byggnaders inomhusmiljö m.m.

Motion 1990/91:Bo62 av Knut Billing m.fl. (m)

av Knut Billing m.fl. (m)
I propositionen lämnas förslag bland annat gällande
funktionskontroll av ventilationssystem. Vi har inget att
erinra mot förslagen i propositionen, utom i ett avseende.
Enligt regeringen skall byggnadsnämnd vid ett
samrådsmöte tillsammans med den ansvarige arbetsledaren
och övriga i byggprocessen inblandade parter gå igenom
byggprojektet och därvid uppmärksamma en byggnads
egenskaper och funktioner. Detta skall bland annat ske med
avseende på ventilationssystem, byggmaterial och
fuktskydd. Vid samrådsmötet skall också en genomgång
göras av arbetenas planering och den samordning som
behövs. Mötet skall äga rum snarast efter det att bygglov
har lämnats.
Enligt ett tidigare presenterat förslag från en
arbetsgrupp skulle ett sakkunnigbevis beträffande en
byggnads egenskaper och funktioner med avseende på
ventilationssystem, byggmaterial och fuktskydd
obligatoriskt företes för byggnadsnämnden. Under
remissbehandlingen framkom att de uppgifter
sakkunnigbeviset skulle avse överensstämmer med dem
som redan åvilar den ansvarige arbetsledaren. Av detta skäl
avstyrkte bland annat boverket, Byggherreföreningen,
Industriförbundet och Chalmers tekniska högskola
förslaget.
Det förslag som nu framläggs i propositionen har inte
varit föremål för remissbehandling. I stort sett samma
invändningar kan emellertid anföras mot detta förslag.
Redan enligt gällande regler åvilar det den ansvarige
arbetsledaren att kontrollera att byggnaden utförs enligt
gällande föreskrifter. Byggnadsnämnderna skall i
erforderlig utsträckning kontrollera att byggnaderna
uppfyller ställda krav. Om behov föreligger kan nämnderna
begära in sakkunnigbevis, bland annat gällande ventilation
med mera.
Såsom medges i propositionen finns redan de instrument
som behövs för att kontrollera efterlevnaden av PBL:s
bestämmelser. Problemet anges vara att instrumenten inte
alltid används eller inte används på rätt sätt. Därför
framförs förslaget om ett obligatoriskt samrådsmöte. Utan
närmare motivering föreslås i propositionen att detta
samrådsmöte även skall gälla frågor om arbetenas planering
och samordning i olika hänseenden.
Vi kan inte finna att det föreligger något behov av den
typ av samrådsmöte som föreslås i propositionen. Enligt vår
mening skapas här endast en omfattande och för hela
byggväsendet betungande byråkrati. I den mån behov
föreligger av aktivare övervakning från
byggnadsnämndernas sida kan detta åtgärdas genom att
boverket går ut med information i aktuella hänseenden till
byggnadsnämnderna i landet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen avslår propositionens förslag såvitt avser att
byggnadsnämnden skall anordna samrådsmöte.

Stockholm den 12 april 1991

Knut Billing (m)

Bertil Danielsson (m)

Jan Sandberg (m)

Nils Fredrik Aurelius (m)

Erik Holmkvist (m)

Sten Andersson (m)
i Malmö

Margareta Gard (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-04-16 Bordläggning: 1991-04-17 Hänvisning: 1991-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)