med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

Motion 1990/91:K76 av Anita Jönsson m.fl. (s)

av Anita Jönsson m.fl. (s)
I regeringens proposition om radio- och TV-frågor finns
det oklarheter om lokalradions framtid. Detta har skapat
oro för att det nya radiobolaget kommer att tolka
skrivningarna som att det föreligger en möjlighet att lägga
ned dagens lokalradiostationer. Propositionen ger således
inte några garantier för lokalradions fortsatta verksamhet.
Vi vill framhålla, att en lokalradio som på egen hand och
inom så pass kort tid som två år, lyckats få upp till ca en
tredjedel av publiken, och på vissa håll i landet över 50
procent, inte får läggas ned.
Det finns många argument för att göra satsningar på
lokalradion. Denna radio har publika framgångar, lång
erfarenhet och kännetecknas av professionalism. Därtill
finns det erfarenheter från andra länder som talar för att
lyssnarna föredrar en lokal radio. Lokalradion kan också
ställa upp med en service och flexibilitet som får bedömas
som unik. Inget annat medium kan som lokalradion ställa
om sin verksamhet för att snabbt hjälpa den lokala
befolkningen med den service, de nyheter, den kultur samt
den politiska debatt som direkt berör dem.
I propositionen sägs att satsningar skall ske på regional
och lokal produktion. Det sägs dock inget om lokal
utsändning, vilket är en förutsättning för lokalradion.
Det anges vidare att det nya radiobolaget skall ha fyra
rikstäckande nät och inte att det som idag skall vara tre
rikstäckande och 25 lokalradiokanaler.
Även ett nytt radiobolag måste slå vakt om den
framgångsrika verksamhet för den lokala befolkningen som
lokalradion har. Det måste ges möjlighet till lokalt
inflytande och lokal demokrati, vilket lokalradion står för.
Lokalradion är idag det mest effektiva och rationella
medium som vi har i vårt land. Det måste därför ligga i den
nya radiobolagsledningens ansvar att inte endast bevara det
lokala uppdraget och de lokala sändningarna, utan även
göra en satsning på och förstärka detta.
Som en förutsättning för detta gäller att lokalradion
måste få behålla den egna kanalen och den självständiga
programsättningen. Därtill kommer att lokalradion också
bör ges två programmässiga uppdrag, i första hand ett lokalt
men även ett nationellt.
Av riksdagens riktlinjer bör det framgå att lokalradions
rationella organisation, arbetsmetoder och styrsystem har
att tillvaratas och vidareutvecklas. Vidare bör det anges att
strukturförändringarna inom Sveriges Radio skall syfta till
att förstärka resurserna för lokal radioproduktion och lokal
utsändning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om lokalradions fortbestånd.

Stockholm den 16 april 1991

Anita Jönsson (s)

Birthe Sörestedt (s)

Johnny Ahlqvist (s)

Jan Andersson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-04-16 Bordläggning: 1991-04-17 Hänvisning: 1991-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)