med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1991/92:Fi68 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

av Mikael Odenberg m.fl. (m)
Sedan mer än tio år förekommer i Stockholms län en
inomregional skatteutjämning administrerad genom
landstinget och finansierad med landstingsskattemedel.
Kommunalekonomiska kommittén har i betänkande
SOU 1991:98 föreslagit att den inomregionala
skatteutjämningen skall upphöra redan år 1993.
Kommitténs förslag behandlas i
kompletteringspropositionen, varvid föredragande statsråd
har anfört följande:
Utjämningen av inkomster och strukturella förhållanden
bör vara en statlig uppgift. Jag anser därför att landstingen
i princip inte bör ha rätt att ta ut skatt för att sedan fördela
om pengar mellan kommuner.
Vi delar föredragande statsrådets uppfattning och
föreslår att den inomregionala skatteutjämningen upphör
vid 1992 års utgång.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen upphäver lagen (SFS 1982:1070) om
skatteutjämning i Stockholms läns landstingskommun.

Stockholm den 11 maj 1992

Mikael Odenberg (m)

Charlotte Cederschiöld (m)

Henrik S Järrel (m)

Peeter Luksep (m)

Stig Rindborg (m)

Alf Wennerfors (m)

Göran Åstrand (m)

Chris Heister (m)

Ulf Kristersson (m)

Fredrik Reinfeldt (m)

Jan Sandberg (m)

Birgitta Wistrand (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1992-05-11 Bordläggning: 1992-05-13 Hänvisning: 1992-05-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)